MSIP Kalisz

Kancelaria Rady Miasta

OPIS WYDZIAŁU

Kancelaria Rady Miasta wykonuje zadania w zakresie obsługi Rady, jej komisji, radnych oraz organów jednostek pomocniczych.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Villa Calisia, ul. Aleja Wolności 4
telefon / fax: 62 7654350
adres e-mail: krm@um.kalisz.pl

ZADANIA

 1. Organizowanie pracy komisji Rady i doraźnie powołanych zespołów problemowych, przygotowywanie posiedzeń i prowadzenie dokumentacji pracy komisji;
 2. Prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji oraz przekazywanie ich do załatwienia wg ustalonej właściwości;
 3. Przygotowywanie sesji Rady i protokołowanie ich przebiegu;
 4. Prowadzenie rejestrów i gromadzenie zbioru uchwał Rady w tym rejestru aktów prawa miejscowego, przekazywanie uchwał Wojewodzie Wielkopolskiemu, Prezydentowi, Wiceprezydentom, Skarbnikowi, Sekretarzowi oraz wszystkim zainteresowanym komórkom organizacyjnym, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, kierownikom służb, inspekcji i straży oraz jednostkom organizacyjnym Miasta oraz przekazywanie uchwał Rady stanowiących akty prawa miejscowego, w tym statut Miasta do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
 5. Prowadzenie rejestru interpelacji i przekazywanie radnym przygotowanych odpowiedzi;
 6. Uczestniczenie w przygotowaniu wyborów do parlamentu, Prezydenta RP Rady i innych organów samorządowych;
 7. Organizowanie referendum i konsultacji społecznych;
 8. Przygotowywanie propozycji utworzenia jednostek pomocniczych, organizowanie wyborów do organów tych jednostek oraz prowadzenie obsługi finansowej jednostek w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze;
 9. Koordynacja organizacji obchodów Święta Miasta;
 10. Organizowanie prac w zakresie nadania wyróżnień przez Radę z okazji Święta Miasta;
 11. Organizacja wyborów ławników do sądów powszechnych, sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32