MSIP Kalisz

Wydział Strategii i Rozwoju

OPIS WYDZIAŁU

Wydział Strategii i Rozwoju prowadzi działania związane z programowaniem Strategii Rozwoju Miasta, pozyskiwaniem funduszy dla rozwoju miasta, obsługą inwestorów, przygotowaniem oraz realizacją gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych miasta Kalisza.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon: 62 7654338
adres e-mail:wsr@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) W zakresie rozwoju miasta:
a) koordynowanie prac dotyczących Strategii Rozwoju Miasta;
- nadzór nad harmonogramem realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
- obsługa Zespołu ds. Strategii,
- obsługa Zespołu Eksperckiego, przeprowadzenie ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta,
- prowadzenie corocznego monitoringu celów strategicznych, przygotowanie raportu sprawozdawczego,
- aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta;
b) przygotowanie wniosków do strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego;
c) analizowanie uzyskiwanych efektów rozwojowych;
d) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zgłaszanie sugestii zmian do tych dokumentów;
2) W zakresie pozyskiwania funduszy:
a) współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania z funduszy zewnętrznych, w tym z Funduszy Europejskich;
b) informowanie zainteresowanych komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych Miasta o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
c) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla propozycji projektów inicjowanych przez Wydział oraz zgłaszanych przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Miasta;
d) realizacja i współrealizacja projektów na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta;
e) współpraca przy realizacji działań na rzecz rozwoju Miasta;
f) prowadzenie ewidencji składanych wniosków i realizowanych projektów z funduszy zewnętrznych;
g) przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
3) W zakresie obsługi inwestora:
a) zapewnienie dostępu do kompleksowej informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Mieście oraz o gospodarczym i prawnym otoczeniu inwestycyjnym;
b) prowadzenie i aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych;
c) przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych i promocja gospodarcza Miasta;
d) współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów oraz rozwoju gospodarczego Miasta;
e) udzielanie bezpośredniej pomocy inwestorowi w procesie inwestycyjnym w sprawach administracyjnych należących do kompetencji urzędu;
f) dokumentowanie procesu obsługi inwestora z późniejszym raportowaniem kierownictwu Miasta o jego efektach;
g) prowadzenie spraw związanych z powołaniem i obsługą Kaliskiej Rady Biznesu;
h) współpraca z instytucjami publicznymi oraz stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu Miasta;
i) współudział w przygotowywaniu planów inwestycyjnych Miasta w zakresie identyfikacji możliwych projektów inwestycyjnych we współpracy z partnerami prywatnymi;
4) W zakresie rewitalizacji, w szczególności:
a) przygotowanie w oparciu o współpracę z ekspertami gminnego programu rewitalizacji, poprzedzonego diagnozą i delimitacją obszarów zdegradowanych;
b) koordynacja realizacji gminnego programu rewitalizacji:
- w zakresie działań w sferze społeczno-gospodarczej:
-- podejmowanie współpracy z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności mieszkańcami obszaru rewitalizacji, z podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić działalność na obszarze rewitalizacji,
-- inicjowanie oraz koordynowanie działań na obszarze rewitalizacji na rzecz przeciwdziałania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, na rzecz podnoszenia stopnia przedsiębiorczości oraz poprawy kondycji przedsiębiorstw;
- w zakresie działań w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
-- podejmowanie współpracy z właścicielami, użytkownikami wieczystymi i podmiotami zarządzającymi nieruchomościami na obszarze rewitalizacji,
-- inicjowanie oraz koordynowanie działań na obszarze rewitalizacji na rzecz obniżania negatywnych skutków zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych;
c) monitorowanie efektów działań realizowanych na obszarze rewitalizacji zapisanych w gminnym programie rewitalizacji;
d) podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji gminnego programu rewitalizacji.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32