MSIP Kalisz

Biuro Radców Prawnych

OPIS WYDZIAŁU

Biuro Radców Prawnych prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika i komórek organizacyjnych

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20 oraz ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon / fax: 62 7654374
adres e-mail: brp@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) Opiniowanie pod względem prawnym aktów prawnych Prezydenta oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady sesji Rady;
2) Informowanie na cyklicznych naradach z kierownictwem Urzędu o nowych, istotniejszych przepisach prawa w zakresie działania samorządu terytorialnego oraz o spostrzeżeniach i uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
3) Opiniowanie zawieranych przez Miasto projektów umów i porozumień skomplikowanych pod względem prawnym;
4) Opracowywanie opinii prawnych, wyjaśnień, udzielanie porad w zakresie stosowania prawa dla organów Miasta i kierowników komórek organizacyjnych;
5) Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
6) Sporządzanie i kierowanie do sądów pozwów w postępowaniu cywilnym w zakresie należności Miasta i Skarbu Państwa;
7) Obsługa prawna sesji Rady;
8) Prowadzenie zbiorów aktów prawnych;

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32