MSIP Kalisz

Biuro Budżetu i Analiz

OPIS WYDZIAŁU

Biuro Budżetu i Analiz zajmuje się planowaniem i analizami wykonania budżetu, wieloletnią prognozą finansową, monitorowaniem i obsługą zadłużenia Miasta oraz zarządzaniem długiem.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon: 62 7654327
adres e-mail: bba@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) W zakresie planowania budżetu, w szczególności:
a) przygotowanie założeń do projektu budżetu,
b) prace nad budżetem i jego zmianami,
c) opracowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu,
d) zawiadamianie o zmianach wprowadzonych w uchwale budżetowej,
e) przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej i zainteresowanym komórkom organizacyjnym Urzędu, straży i inspekcji zarządzeń w sprawie zmian w budżecie, f) opracowanie planu finansowego oraz wprowadzanie jego zmian,
g) zakładanie ewidencji elektronicznej planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wprowadzanie zmian w systemie informatycznym OTAGO,
h) przygotowanie projektów uchwał okołobudżetowych,
j) przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej za pośrednictwem systemu informatycznego BESTIA: budżetu i jego zmian;

2) W zakresie wykonania budżetu, w szczególności:
a) przygotowanie informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze,
b) przygotowanie rocznego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu,
c) przygotowanie projektów zarządzeń w zakresie procedur budżetowych;

3) W zakresie wieloletniej prognozy finansowej:
a) opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) opracowanie prognozy i monitorowanie kwoty długu,
c) sporządzenie opisowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze na podstawie materiałów opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta, straże i inspekcje,
d) sporządzenie rocznego sprawozdania opisowego z realizacji programów wieloletnich na podstawie materiałów opracowanych przez zainteresowane komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta, straże i inspekcje,
e) przygotowanie projektów zarządzeń i uchwał w zakresie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
f) zawiadamianie o zmianach wprowadzonych w uchwałach i zarządzeniach dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej,
g) przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej i zainteresowanym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, straży i inspekcji zarządzeń w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
g) przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej za pośrednictwem systemu informatycznego BESTIA: Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian;

4) W zakresie monitorowania i obsługi zadłużenia Miasta oraz zarządzania długiem, w szczególności:
a) sporządzanie informacji o zadłużeniu,
b) monitorowanie i analiza zadłużenia,
c) obsługa zadłużenia,
d) sporządzenie rocznego planu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu,
e) przygotowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań,
f) przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie udzielanych poręczeń,
g) opracowanie i przedstawienie Prezydentowi Miasta wariantów zaciągania lub redukcji długu wraz z analiza finansową krótko i długookresową,
h) współpraca z komórkami organizacyjnymi przy zaciąganiu pożyczek preferencyjnych oraz przygotowaniu wniosków o ich umorzenie,
i) przygotowywanie wniosków do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu uzyskania opinii o możliwości spłaty zaciąganych zobowiązań,
j) prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zaciągania zobowiązań,
k) przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji,
l) prowadzenie rejestru oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

5) Opracowanie informacji i analiz w zakresie budżetu;

6) Przygotowanie kwartalnych i rocznych informacji o wykonaniu budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu podania ich do publicznej wiadomości;

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32