MSIP Kalisz

Urząd Stanu Cywilnego

OPIS WYDZIAŁU

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego, dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon / fax: 62 5049 783
adres e-mail: usc@um.kalisz.pl

ZADANIA

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :
1) rejestracja stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego : urodzeń, małżeństw, zgonów w rejestrze stanu cywilnego ( System Rejestrów Państwowych – Baza Usług Stanu Cywilnego) oraz wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów skróconych, zupełnych,  ielojęzycznych aktów stanu cywilnego osobom zgłaszającym zdarzenie,
2) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego tj. dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub dokumentów złożonych po sporządzeniu aktu stanu cywilnego oraz uzupełnianie akt zbiorowych bieżącymi dokumentami,
3) przenoszenie aktów stanu cywilnego z ksiąg stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego ( System Rejestrów Państwowych – Baza Usług Stanu Cywilnego )
4) aktualizacja rejestru stanu cywilnego o dane mające wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego ( przypiski o urodzeniu, małżeństwach, zgonie, wzmianki czyli wpisy takie jak prawomocne orzeczenia sądowe, ostateczne decyzje administracyjne, decyzje administracyjne o zmianie imienia lub nazwiska, protokoły sporządzane przez kierowników urzędów stanu cywilnego lub konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, odpisy zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania )
5) aktualizacja rejestru PESEL oraz za jego pośrednictwem rejestru dowodów osobistych o dane mające wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego,
6) nadawanie numeru PESEL noworodkom,
7) przechowywanie akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego przez okres 100 lat ( akty urodzeń oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia ) lub 80 lat ( akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu ) oraz przekazanie ich po upływie okresu przechowywania do archiwum państwowego,
8) tworzenie i realizacja zleceń migracji aktu stanu cywilnego z ksiąg stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
9) wydawanie na pisemny wniosek osobom określonym w art. 45 p.a.s.c. odpisów lub zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego lub udostępnianie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ( po upływie okresu przechowywania a przed przekazaniem do archiwum państwowego,
10) prowadzenie przez Kierownika lub zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego postępowań w sprawie transkrypcji tj. przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, sprostowania, uzupełniania, odtworzenia aktu stanu cywilnego; wydawanie po zakończeniu tych postępowań odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
11) przyjmowanie przez kierownika lub zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o :
a) tym, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa,
b) wstąpieniu w związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego lub poza urzędem stanu cywilnego,
c) uznaniu ojcostwa,
d) nadaniu dziecku nazwiska w trybie art. 69 p.a.s.c.,
e) zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia,
f) nazwisku dziecka w trybie art. 68 p.a.s.c.,
g) powrocie przez rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
12) wydawanie pisemnych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( małżeństwa wyznaniowego ), zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (ślub poza granicami kraju ), pisemnych zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( 1 miesiąc ),
13) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
14) orzekanie na wniosek strony w sprawach zmiany imienia i nazwiska,
15) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
16) przygotowywanie uroczystości obchodów 100-lecia urodzin,
17) sporządzenie testamentu tj. przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ustnego oświadczenia woli spadkodawcy złożonego w obecności dwóch świadków,


Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32