MSIP Kalisz

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

OPIS WYDZIAŁU

Do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych należą sprawy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pomocy społecznej, nadzoru nad żłobkami, nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych, osiedlania się w Kaliszu repatriantów, a także sprawy mieszkaniowe oraz zadania w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon / fax: 62 7654448
adres e-mail: wssm@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru Prezydenta nad działalnością stowarzyszeń i fundacji z terenu Miasta;
2) Wykonywanie zadań z zakresu zgromadzeń publicznych;
3) Koordynowanie spraw związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie Miasta;
4) W zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia:
a) realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących zwalczania gruźlicy;
b) współdziałanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa sanitarnego i ochrony zdrowia mieszkańców;
c) zgłaszanie organom inspekcji sanitarnej przypadków zachorowań i zgonów na choroby zakaźne;
d) przygotowywanie na wniosek inspektora sanitarnego zarządzeń zapobiegających epidemii;
e) przygotowywanie na wniosek inspektora sanitarnego decyzji o powołaniu osób wykonujących zawody medyczne do pracy przy zwalczaniu epidemii;
f) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych, a także podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców;
g) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej specjalistycznej dla ludności, opieki zdrowotnej nad uczniami oraz współpraca w tym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia;
h) współdziałanie z okręgowymi izbami: lekarską, aptekarską oraz pielęgniarek i położnych;
i) przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń, w zakresie udzielonego zamówienia na świadczenia zdrowotne;
j) prowadzenie, w porozumieniu z samorządem aptekarskim, spraw rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;
k) (skreślony);
l) obsługa techniczna udziału Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich;
m) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz z ich skutkami;
n) przygotowywanie informacji dla marszałka województwa o realizowanych programach zdrowotnych;
o) przygotowanie i przekazanie wojewodzie, na jego pisemne żądanie, danych i informacji niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii;
p) prowadzenie procesu tworzenia, przekształcania lub likwidowania podmiotu leczniczego oraz nadzór i kontrola ich działania;
5) Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkotykowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu:
a) przygotowywanie i realizacja programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy;
b) wnioskowanie o utworzenie zakładu lecznictwa odwykowego;
c) prowadzenie spraw powołania miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapewnienie obsługi pracy tej komisji;
d) w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ich cofnięcie i wygaszenie w przypadkach przewidzianych prawem;
- przygotowywanie propozycji zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a także kontrola podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholi w Mieście;
- nadzór nad prawidłowością naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń i kontrola wniesionych opłat.
e) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem narkomanii;
f) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
6) Nadzór i kontrola nad działalnością żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, w szczególności:
a) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
b) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów;
c) przygotowywanie propozycji wysokości opłaty za wpis do rejestru;
d) przygotowywanie propozycji maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna;
e) prowadzenie spraw zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC dziennego opiekuna i opłacania składek;
f) prowadzenie nadzoru w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi;
g) przygotowywanie dla instytucji prowadzonych przez Miasto wysokości opłat i ulg za pobyt dziecka, wysokości opłat za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin oraz w sprawie maksymalnej stawki za wyżywienie;
h) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dzieckiem dla Wojewody;
i) zlecanie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna innym podmiotom;
j) przygotowywanie propozycji wysokości dotacji celowej na dziecko dla innych podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy;
7) Prowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów żłobków oraz kierowników podmiotów leczniczych;
8) W zakresie pomocy społecznej:
a) inicjowanie tworzenia domów, placówek i ośrodków zajmujących się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym organizowanie i zapewnienie usług dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi;
b) opiniowanie kandydatów na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
c) organizowanie akcji charytatywnych na rzecz najuboższych;
d) przygotowywanie propozycji stawek opłat za korzystanie z usług „Inwalid-Taxi”;
e) obsługa techniczna Wiceprezydenta w zakresie nadzoru nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
9) W zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu:
a) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, związkami zawodowymi w zakresie działań ograniczających bezrobocie;
b) przygotowywanie procesu powołania powiatowej rady zatrudnienia;
c) obsługa techniczna Wiceprezydenta w zakresie nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy.
10) W zakresie spraw mieszkaniowych:
a) koordynacja działań w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego, w szczególności dokonywanie analiz i ocen potrzeb w zakresie komunalnego i socjalnego budownictwa mieszkaniowego;
b) przygotowywanie rocznych wykazów osób, z którymi powinny być zawarte umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego i zamiennego;
c) wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne na podstawie zatwierdzonych przez Prezydenta wykazów osób, z którymi winny być zawarte umowy najmu;
d) wydawanie zezwoleń na czasowy podnajem lokali mieszkalnych;
e) prowadzenie spraw dobrowolnej zamiany mieszkań, wymiany mieszkań z urzędu oraz przyległości lokali;
f) zapewnienie mieszkań zastępczych dla mieszkańców czasowo ewakuowanych z wojskowej strefy niebezpieczeństwa i w wypadkach klęsk żywiołowych oraz wykwaterowywanych z tytułu remontów kapitalnych budynków;
g) wydawanie skierowań na zawarcie umowy najmu lokalu wyremontowanego na koszt własny najemcy lub po adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych;
h) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;
i) współpraca z komisją do spraw kontroli społecznej – Komisją Mieszkaniową – w zakresie rozpatrywania i załatwiania wniosków oraz obsługa techniczno-organizacyjna pracy komisji;
j) prowadzenie czynności egzekucyjnych w sprawach lokalowych;
k) współdziałanie z Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie zasiedlania budynków KTBS, a także odzyskiwania mieszkań komunalnych;
l) obsługa techniczna Wiceprezydenta w zakresie nadzoru nad Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych;
m) przygotowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta;
n) prowadzenie spraw odszkodowań dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego w związku z wyrokiem sądowym oraz zwrotu kosztów przeprowadzki w przypadkach określonych przepisami;
o) przeprowadzanie wizji lokalnych i przesłuchań świadków w zakresie potwierdzenia faktu zamieszkiwania lokali mieszkalnych oraz wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się lub korzystających z dodatków mieszkaniowych;
p) wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne w związku ze śmiercią lub wyprowadzeniem się dotychczasowego najemcy w przypadkach wstąpienia w stosunek najmu, bądź legalizacji faktu zamieszkania;
q) prowadzenie spraw zwrotów kaucji za lokale mieszkalne, z wyłączeniem zwrotów kaucji dokonywanych w związku z wykupem mieszkania oraz prowadzenie spraw związanych z naliczaniem zadłużenia hipotecznego nieruchomości z tytułu wykonanych remontów oraz wydawanie zaświadczeń celem potwierdzania dokonania spłaty zadłużenia;
r) zapewnienie lokali zamiennych dla osób zajmujących lokal, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki, wyłączenia z użytkowania lub remontu;
s) prowadzenie bazy teleadresowej administratorów budynków mieszkalnych na terenie Miasta;
t) dokonywanie wyboru osób uprawnionych do zamieszkania w Schronisku przy ul. Nosowskiej 7-9 oraz wydawanie skierowań na korzystanie ze wskazanych pomieszczeń;
u) sporządzanie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Miasta, w szczególności:
- występowanie do właścicieli, zarządców lub organizacji ich zrzeszających o przygotowanie takich informacji,
- sporządzanie zestawień,
- przesłanie informacji do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
v) prowadzenie spraw związanych z eksmisją, w tym wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny z tytułu wyroku sądowego;
w) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych od właścicieli prywatnych posesji oraz MZBM, podnajmowaniem ich, jako lokale socjalne osobom posiadającym uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego z zasobu gminy na mocy prawomocnego wyroku sądowego orzekającego eksmisję z lokalu mieszkalnego;
11) Inicjowanie inwestycji w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział oraz dokonywanie zakupów inwestycyjnych w zakresie spraw należących do działalności Wydziału;
12) Zawieranie umów i porozumień z podmiotami nie powiązanymi z budżetem oraz rozliczanie udzielonych dotacji, a także nadzór merytoryczny i rachunkowy wykorzystanych dotacji;
13) Prowadzenie ewidencji mienia będącego w dyspozycji Wydziału, zapewnienie właściwego gospodarowania i zabezpieczenia mienia;
14) Koordynowanie i przygotowanie projektu rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
15) Realizacja rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań należących do Wydziału
16) Koordynowanie i przygotowywanie sprawozdania z rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
17) Przygotowanie i realizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego;
18) Prowadzenie spraw związanych z powołaniem lokalnego zespołu koordynującego realizację ochrony zdrowia psychicznego;
19) Monitorowanie i aktualizacja „Mapy aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza” oraz sporządzanie sprawozdania z ww. działań;
20) Prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu „Kalisz Rodzina 3+”;
21) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
22) Prowadzenie spraw związanych z powołaniem Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz obsługa pracy Rady;
23) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, mająca na celu realizację zadań ważnych dla społeczności lokalnej m.in. o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym, sportowym;
24) Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym udzielanie nieodpłatnego wsparcia merytorycznego oraz pomocy infrastrukturalnej kaliskim organizacjom pozarządowym;
25) W zakresie osób niepełnosprawnych:
a) utrzymywanie stałych, systematycznych kontaktów z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne oraz działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
b) współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie środowiska osób niepełnosprawnych w Mieście;
c) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki dot. osób niepełnosprawnych;
d) współpraca z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,
e) pomoc osobom niepełnosprawnym w przygotowaniu dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie;
f) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć i akcji informacyjnych dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych (m. in. kampanie społeczne, wystawy, konferencje);
g) inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
h) przygotowywanie propozycji dot. edukacji osób niepełnosprawnych uwzględniających potrzeby środowiska;
i) przygotowywanie dla potrzeb Prezydenta opinii nt. projektów rozwiązań dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych, w celu wyrażenia przez władze Miasta stanowiska w tym zakresie;
26) Realizacja zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z zakresu edukacji prawnej;
27) Realizacja zadań dot. monitorowania sytuacji osób starszych.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32