MSIP Kalisz

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

OPIS WYDZIAŁU

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, ochroną i opieką nad zabytkami, rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki, z nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Miasta podległymi Wydziałowi oraz nad stowarzyszeniami sportowymi i klubami sportowymi, a także sprawy organizacji imprez masowych oraz prowadzi działania związane z kreowaniem i koordynacją współpracy zagranicznej Miasta.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A
telefon: 62 5049702
fax: 62 5049701
adres e-mail: wksit@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) W zakresie rozwoju życia kulturalnego:
a) analizowanie potrzeb w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego;
b) tworzenie warunków rozwoju życia kulturalnego oraz kreowanie i inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, działań w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i twórczości ludowej;
c) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną i wydawniczą, współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz indywidualnymi twórcami;
d) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto;
e) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, przejmowaniem i likwidacją miejskich instytucji kultury. Nadzór nad działalnością: Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień", Filharmonii Kaliskiej, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka;
f) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem konkursowym, powołaniem i odwołaniem dyrektorów instytucji kultury;
g) organizowanie i prowadzenie spraw dotyczących wymiany kulturalnej z zagranicą;
h) koordynacja i nadzór nad przygotowaniem rocznego kalendarza imprez;
i) prowadzenie postępowania dot. stypendiów, nagród, wyróżnień i resortowych odznaczeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego;
j) współpraca i współdziałanie w zakresie inicjowania i opiniowania inwestycji dot. rozbudowy oraz modernizacji bazy dla potrzeb samorządowych instytucji kultury;
k) współdziałanie z jednostkami samorządowymi, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi w sprawach związanych z rozwojem i upowszechnianiem kultury.
2) w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami:
a) sporządzanie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Kalisza oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
b) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych z terenu miasta Kalisza;
c) wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzenie specjalistycznych inspekcji konserwatorskich w obiektach zabytkowych;
d) przygotowywanie w przypadkach określonych w przepisach, decyzji zabezpieczających dobra kultury;
e) przyjmowanie i przekazywanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgłoszeń o znalezieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub znaleziska archeologicznego;
f) opiniowanie przejęcia na własność państwa zabytku nieruchomego w przypadkach określonych w przepisach prawa;
g) współpraca przy tworzeniu miejskiego „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”;
h) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i cofaniem ustanowienia społecznego opiekuna zabytków oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków;
i) współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków, użytkownikami zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie społecznej opieki nad zabytkami;
j) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
k) współdziałanie ze związkami wyznaniowymi w zakresie ochrony zabytków architektury kościelnej i sztuki sakralnej;
l) składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis zabytków stanowiących własność Miasta do rejestru zabytków;
m) prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem nieruchomych obiektów zabytkowych;
n) prowadzenie spraw związanych z popularyzacją dziedzictwa historycznokulturowego Miasta Kalisza;
3) przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych, wnioskowanie o wprowadzenie zakazu przeprowadzania takich imprez w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
podejmowanie wraz z innymi właściwymi organami działań w celu zabezpieczenia imprez masowych, a także przeprowadzanie kontroli zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu.
4) w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, w szczególności:
a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu i turystyki;
b) współdziałanie z jednostkami samorządowymi, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi w sprawach związanych z upowszechnianiem i rozwojem sportu i turystyki;
c) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
d) nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń i klubów sportowych;
e) koordynacja przygotowania i nadzór nad realizacją rocznego kalendarza imprez sportowych i turystycznych;
f) prowadzenie postępowania w sprawie nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, a także wnioskowanie o resortowe odznaczenia za osiągnięcia w dziedzinie sportu i popularyzacji turystyki;
g) kontrola prawidłowości wykorzystania miejskiej bazy sportowej;
h) prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem pól biwakowych, prowadzeniem ewidencji pól biwakowych i usług hotelarskich prowadzonych w innych obiektach niż hotelarskie oraz kontrola tych usług w zakresie określonym przepisami prawa;
i) obsługa Wiceprezydenta w zakresie nadzoru nad Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji;
j) współudział w opracowaniu planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego (OSRiR) oraz przekazywanie dotacji;
k) inicjowanie inwestycji dotyczących rozbudowy bazy sportowej miasta;
l) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, w szczególności:
- pełnienie funkcji lokalnego administratora systemu informacji turystycznej,
- prowadzenie sprzedaży wydawnictw, map, pamiątek i innych artykułów promocyjno-turystycznych,
- prowadzenie kasy Centrum Informacji Turystycznej;
5) prowadzenie czynności związanych z przyznawaniem dotacji na zadania zlecone z zakresu kultury, sportu i turystyki oraz przygotowywanie umów i porozumień z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych, kontrola, rozliczanie udzielonych dotacji oraz nadzór merytoryczny i rachunkowy wykorzystanych dotacji;
6) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji celowych udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych;
7) prowadzenie ewidencji mienia będącego w dyspozycji Wydziału, zapewnienie właściwego gospodarowania i zabezpieczenia mienia;
8) inicjowanie inwestycji oraz realizacja zakupów inwestycyjnych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
9) przygotowywanie materiałów objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i innych aktach prawa miejscowego;
10) przygotowywanie uchwały - wykaz kąpielisk na terenie Miasta oraz prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk;
11) prowadzenie spraw w zakresie upamiętniania historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, w tym w szczególności:
a) organizowanie obchodów i uroczystości upamiętniających historyczne wydarzenia, miejsca oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego;
b) współdziałanie z właściwym miejscowo dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizacjami społecznymi, których przedmiot działalności jest związany z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego;
12) w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności:
a) koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta;
b) rozwijanie współpracy z miastami zaprzyjaźnionymi i nawiązywanie nowych kontaktów oraz przygotowywanie propozycji programów i zasad współpracy zagranicznej Miasta;
c) organizacja pobytu delegacji zagranicznych w Kaliszu;
d) organizowanie zagranicznych wyjazdów oficjalnych delegacji z udziałem władz Miasta.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32