MSIP Kalisz

Wydziału Edukacji

OPIS WYDZIAŁU

Do Wydziału Edukacji należy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon: 62 5049759
fax: 62 5049770
adres e-mail: we@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) działanie na rzecz tworzenia następujących jednostek:
a) przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych
b) szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych,
c) szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych specjalnych,
d) szkół artystycznych i sportowych,
e) placówek i poradni;
2) prowadzenie wpisanych do rejestru jednostek organizacyjnych Miasta: szkół, przedszkoli, placówek i poradni oraz tworzenie warunków do właściwego ich funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3) przygotowywanie projektu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, a także projektu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
4) opiniowanie zmian oraz przygotowywanie statutów dla nowo zakładanych szkół, przedszkoli, placówek i poradni dla których Miasto jest organem prowadzącym,
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przepisami prawa,
6) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadkach niespełnienia obowiązku nauki, obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;
7) monitorowanie naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych,
8) współpraca z kuratorem oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad szkołami, przedszkolami, placówkami i poradniami oraz proponowanie kierunków kształcenia na terenie Miasta;
9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół, przedszkoli, placówek i poradni, w tym zapewnienie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz inicjowanie kontroli tych placówek,
10) zatwierdzanie projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek na dany rok szkolny przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości budżetowych Miasta,
11) przejmowanie dokumentacji ze zlikwidowanych szkół, przedszkoli, placówek i poradni oraz prowadzenie archiwum;
12) realizowanie obowiązków nałożonych na Miasto Kartą Nauczyciela;
13) prowadzenie wszelkich spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
14) inicjowanie organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
15) organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
16) wnioskowanie o nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się dyrektorów - obsługa tego zadania;
17) prowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów, szkół, przedszkoli, placówek i poradni oraz przygotowywanie dokumentów powołujących na te stanowiska i prowadzenie ich spraw osobowych;
18) dokonywanie ocen pracy dyrektorów;
19) opiniowanie kandydatur na stanowiska wicedyrektorów;
20) zapewnienie możliwości odbywania praktyk nauczycielskich w podległych placówkach;
21) koordynowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży;
22) prowadzenie spraw związanych ze stypendiami i pomocą materialną dla uczniów;
23) kierowania do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
24) prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym uczniów;
25) organizacja w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym nauki religii w międzyszkolnym punkcie katechetycznym;
26) merytoryczna współpraca z Młodzieżową Radą Miasta;
27) inicjowanie rozwoju na terenie miasta nowych kierunków kształcenia w zakresie szkolnictwa wyższego oraz współpraca w tym zakresie z uczelniami wyższymi na terenie kraju;
28) zbieranie informacji o kierunkach kształcenia w zakresie szkolnictwa wyższego w mieście oraz prowadzenie rejestru realizowanych kierunków nauczania;
29) prowadzenie ewidencji mienia będącego w dyspozycji Wydziału, zapewnienie właściwego gospodarowania i zabezpieczenia mienia;
30) sprawowanie pieczy nad Stanicą Harcerską w Szałe wraz z utrzymaniem tego obiektu;
31) prowadzenie gospodarki oświatowymi zasobami mieszkaniowymi;
32) inicjowanie inwestycji w zakresie rozwoju bazy oświatowej w mieście oraz prowadzenie inwestycji w zakresie zakupów inwestycyjnych niezbędnych dla funkcjonowania szkół, przedszkoli, placówek i poradni;
33) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie opłat za korzystanie z przedszkoli;
34) w zakresie gospodarowania finansami oświaty:
a) opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych,
b) sprawdzanie prawidłowości naliczeń subwencji oświatowych i dotacji oraz przygotowywanie wniosków w celu pozyskiwania dodatkowych środków,
c) dokonywanie rozdziału środków finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i zatwierdzanie budżetów jednostkowych,
d) opracowywanie układu wykonawczego budżetu i sporządzanie harmonogramu wydatków budżetowych i nadzór nad jego realizacją,
e) nadzór nad realizacją budżetu oświaty i budżetów podległych jednostkom,
f) przekazywanie środków finansowych podległym jednostkom,
g) przyjmowanie od jednostek sprawozdań finansowych i bilansów oraz sporządzanie zbiorczych dokumentów;
h) finansowanie zadań publicznych z zakresu organizacji sportu szkolnego;
35) prowadzenie „Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych” oraz placówek
publicznych, prowadzonych przez inne niż miasto Kalisz osoby fizyczne lub prawne;
36) przygotowanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji a w przypadku niemożności dokonania takiego wpisu przygotowanie decyzji odmownej bądź przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji na podstawie wniosków osób zainteresowanych lub z urzędu;
37) przygotowanie decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej ubiegającym się o takie uprawnienia a w przypadku nie spełnienia warunków określonych przepisami przygotowanie decyzji odmownej lub cofającej te uprawnienia;
38) przygotowanie projektu zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta dla szkół i placówek nie będących jednostkami organizacyjnymi Miasta i sposobu ich rozliczenia;
39) przygotowanie projektu planu dotacji i jego zmian;
40) wyliczanie i przekazywanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Miasto Kalisz osoby fizyczne lub prawne;
41) przyjmowanie rozliczeń dotacji otrzymywanych przez wyżej wymienione jednostki;
42) prowadzenie baz danych oświatowych w ramach systemu informacji oświatowej;
43) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego;
44) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
45) zapewnienie uprawnionym osobom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego dzieciom spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;
46) sporządzanie i kompletowanie wniosków na nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
47) kierowanie na podstawie postanowienia Sądu do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
48) analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za dany rok kalendarzowy;
49) koordynowanie rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”;
50) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, koordynacją i rozliczaniem projektów edukacyjnych finansowanych ze środków pomocowych, w tym Unii Europejskiej – współpraca z jednostkami podległymi Wydziałowi;
51) pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości finansowania projektów edukacyjnych;
52) współpraca z instytucjami zajmującymi się i zarządzającymi środkami pomocowymi.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32