MSIP Kalisz

Wydział Spraw Obywatelskich

OPIS WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy rejestracji pojazdów, nadzoru nad szkoleniem kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz prowadzi obsługę techniczną Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon: 62 5049 788 / fax: 62 5049 745
adres e-mail: wso@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) W zakresie wydawania uprawnień do kierowania, w szczególności:
a) wydawanie uprawnień do kierowania, przygotowywanie międzynarodowych praw jazdy oraz wydawanie wtórników praw jazdy;
b) generowanie profilu kandydata na kierowcę;
c) przyjmowanie zawiadomień o utracie dokumentów uprawniających do kierowania oraz o zmianach danych w nich zawartych;
d) przygotowywanie decyzji: o zatrzymaniu, cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania, o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie, psychologiczne oraz skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
e) prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz osób bez uprawnień do kierowania;
f) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
2) W zakresie nadzoru nad szkoleniem kierowców, w szczególności:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru;
b) prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji;
c) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem i kontrolowanie jednostek prowadzących to szkolenie oraz przygotowywanie decyzji o zakazie ich prowadzenia;
3) W zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, w szczególności:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru;
b) nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów oraz przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
c) wydawanie stacjom kontroli pojazdów upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz cofanie tych upoważnień;
d) wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz ich cofanie;
4) W zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów, w szczególności:
a) przygotowywanie decyzji o dopuszczeniu pojazdów do ruchu, decyzji o czasowym dopuszczeniu do ruchu, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o wyrejestrowaniu pojazdu i nadaniu numerów na podwoziach (nadwoziach) w pojazdach;
b) wydawanie dowodów rejestracyjnych, ich wtórników, wpisywanie w nich zastrzeżeń, wydawanie pozwoleń czasowych oraz wydawanie tablic rejestracyjnych;
c) wydawanie kart pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego;
d) prowadzenie ewidencji pojazdów;
e) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianach danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
f) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
5) W zakresie ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b) prowadzenie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku;
6) W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, w szczególności:
a) prowadzenie spraw meldunkowych:
- zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
- wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
- zameldowania i wymeldowania cudzoziemców,
- w przypadkach przewidzianych prawem wydawanie decyzji o zameldowaniu lub wymeldowaniu z urzędu,
- wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu, udzielanie informacji adresowych w granicach określonych prawem;
b) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, tj. dowodów osobistych;
c) prowadzenie stałego rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców, sporządzanie wykazów osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej, sporządzanie wykazów dla potrzeb opieki społecznej;
7) Obsługa techniczna Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
8) Udzielanie informacji o sposobie i miejscu załatwiania spraw w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w służbach, inspekcjach, strażach;
9) Organizacja wyżywienia poszkodowanych oraz uczestników akcji ratowniczych w czasie zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych;
10) Prowadzenie ewidencji mienia Miasta zarządzanego przez Wydział, zapewnienie właściwego gospodarowania i zabezpieczenia mienia;
11) Ograniczanie obowiązku przewozu oraz nakładanie obowiązku zawarcia umowy wykonania przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej;
12) Wyrażanie zgody na ograniczenie przewozu powyżej 7 dni;
13) Przygotowywanie opinii do projektów likwidacji linii kolejowych;
14) Prowadzenie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32