MSIP Kalisz

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

OPIS WYDZIAŁU

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon / fax: 62 7654407
adres e-mail: wgos@um.kalisz.pl

ZADANIA

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
a) organizacja przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
b) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych,
d) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
e) organizacja przedsięwzięć związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
2) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, w tym w szczególności:
a) zapewnienie czystości i porządku na terenach publicznych, będących własnością Miasta Kalisza w tym zapobieganie zanieczyszczeniu placów i terenów otwartych, za wyjątkiem pasów jezdnych i przystanków komunikacyjnych,
b) likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów,
c) zapewnienie utrzymania i eksploatacji szaletów miejskich;
3) prowadzenie spraw w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, w tym w szczególności:
a) współdziałanie z podmiotami (przedsiębiorcami) prowadzącymi działalność w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
b) wydawanie zezwolenia na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) inicjowanie budowy niezbędnych urządzeń i sieci uzbrojenia terenu,
d) zapewnienie utrzymania i eksploatacji urządzeń komunalnych, nadzorowanych przez Wydział;
4) prowadzenie ewidencji mienia Miasta zarządzanego przez Wydział, zapewnienie właściwego nim gospodarowania;
5) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk;
6) prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Kalisza;
7) prowadzenie spraw dotyczących urządzania i utrzymania terenów zieleni miejskiej, w tym szczególności:
a) prowadzenie ewidencji terenów zieleni miejskiej,
b) tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej,
c) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym zieleni przyulicznej;
8) prowadzenie spraw dotyczących cmentarnictwa i grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej, w tym w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji grobownictwa wojennego,
b) zapewnienie właściwego utrzymania cmentarzy wojennych, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej;
9) prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody, w tym w szczególności:
a) wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
b) przedkładanie propozycji utworzenia i zniesienia form ochrony przyrody,
c) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,
d) prowadzenie rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu,
e) przekazywanie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zawiadomienia o odkryciach kopalnych szczątków roślin i zwierząt, w przypadku odebrania takiego powiadomienia,
f) sporządzanie i przekazywanie wniosków do marszałka województwa w sprawie wycinki drzew rosnących na terenach będących własnością miasta;
10) prowadzenie spraw dotyczących utrzymania placów zabaw i siłowni, będących własnością miasta;
11) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami, w tym w szczególności:
a) wydawanie decyzji - pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
b) wydawanie decyzji - zezwoleń na zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów,
c) prowadzenie wykazu zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
d) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów;
12) wydawanie decyzji – zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
13) prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych;
14) prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza;
15) prowadzenie monitoringu zamkniętego składowiska w Kamieniu;
16) opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska;
17) prowadzenie spraw w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, w tym w szczególności:
a) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,
b) prowadzenie ewidencji instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
c) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powierza gazów cieplarnianych;
18) prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu ochrony powietrza dla Kalisza;
19) prowadzenie spraw w zakresie udzielania dotacji na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne;
20) prowadzenie spraw w zakresie ochrony wód dotyczących aktualizacji i sprawozdawczości krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
21) prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, w tym w szczególności:
a) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
b) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
c) przedkładanie propozycji ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania,
d) opracowanie programu ochrony przed hałasem;
22) prowadzenie spraw dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planów, programów i przedsięwzięć, w tym w szczególności:
a) wydawanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć,
b) wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów i programów, których realizacja może mieć znaczący wpływ na stan środowiska,
c) wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
23) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód, w tym w szczególności:
a) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych i decyzji o ograniczeniu, cofnięciu i wygaśnięciu pozwoleń wodnoprawnych,
b) decyzji w sprawie ustanowienia sfery ochrony bezpośredniej ujęć wody,
c) decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych,
d) decyzji w sprawie ustalenia i podziału kosztów utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych i urządzeń wodnych,
e) decyzji w sprawie legalizacji urządzenia wodnego lub likwidacji szkód,
f) decyzji w sprawie nakazu przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidacji szkód,
g) decyzji w sprawie nakazu wykonania obowiązków utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
h) sprawy zmiany stanu wody na gruncie w rozumieniu art. 29 ustawy Prawo wodne,
i) utrzymanie we właściwym stanie rowów odwadniających oraz innych urządzeń odprowadzających wody, będących własnością Miasta, z wyłączeniem rowów melioracyjnych i przydrożnych,
j) utrzymanie we właściwym stanie odcinków wałów przeciwpowodziowych, będących własnością Miasta, z wyłączeniem znajdującej się tam infrastruktury drogowej,
k) nadzór nad działalnością spółek wodnych, w tym Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna" w Kaliszu w zakresie zgodności z prawem lub statutem uchwał organów spółki;
24) prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, których eksploatacja wymaga zgłoszenia oraz zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania;
25) prowadzenie spraw w zakresie udzielania dotacji na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
26) prowadzenie spraw w zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym w szczególności:
a) wydawanie decyzji określających zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,
b) prowadzenie rejestru zawierającego informację o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
c) prowadzenie okresowych badan jakości gleby i ziemi, w tym zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
27) prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych, w szczególności wydawanie decyzji w zakresie wyłączenia na trwałe z produkcji rolniczej;
28) prowadzenie spraw w zakresie leśnictwa, w tym w szczególności:
a) wydawanie decyzji w sprawach należących do kompetencji Prezydenta,
b) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
c) prowadzenie gospodarki leśnej w lesie komunalnym w Wolicy oraz lasach komunalnych, znajdujących się na terenie miasta Kalisza, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o lasach oraz planem urządzenia lasu, w celu zapewnienia ciągłości jego użytkowania;
29) sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką;
30) prowadzenie spraw w zakresie rybactwa śródlądowego, w tym w szczególności:
a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
b) rejestracja sprzętu pływającego oraz prowadzenie rejestrów w tym zakresie;
31) prowadzenie spraw w zakresie geologii, w tym w szczególności:
a) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych,
b) wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie,
c) wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
32) prowadzenie spraw w zakresie planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetu Wydziału;
33) prowadzenie spraw w zakresie realizacji budżetu Wydziału;
34) prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa, w tym w szczególności:
a) wydawanie rolnikom zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o istnieniu gospodarstwa rolnego,
b) organizacja i przeprowadzenie wyborów do Izby Rolniczej,
c) współdziałanie z organizacjami rolników,
d) wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego,
e) prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
35) prowadzenie spraw w zakresie ochrony zwierząt, w tym w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
b) przygotowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
c) współdziałanie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
d) współdziałanie z inspekcją weterynaryjną, sprawującą nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
e) wydawanie decyzji o odebraniu właścicielowi rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych zwierząt,
f) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
g) przyjmowanie zawiadomień o chorobie zakaźnej u zwierząt oraz informowanie o tym fakcie organu inspekcji weterynaryjnej,
h) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
i) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
j) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
k) zapewnienie zbierania, transportu, i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
36) przygotowywanie projektów lokalnych aktów prawnych w zakresie zadań Wydziału;
37) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi;
38) prowadzenie edukacji ekologicznej oraz działań propagujących zasadę zrównoważonego rozwoju;
39) wydawanie opinii dotyczących warunków zabudowy terenu dla przedsięwzięć niewymagających decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań;
40) współudział w opracowywaniu programów, planów społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej środowiska;
41) prowadzenie publicznie dostępnego wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
42) współudział w realizacji programów dotyczących zadań Wydziału;
43) współpraca ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”;
44) współudział w realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej;
45) w przypadku stanów nadzwyczajnych współudział w zapewnieniu dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
46) współudział w zabezpieczeniu realizacji zadań Obrony Cywilnej w zakresie planowania i zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
47) inicjowanie utworzenia rodzinnych ogrodów działkowych, wnioskowanie o ich uzbrojenie i współpraca z zarządem;
48) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących wspólnot gruntowych.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32