MSIP Kalisz

Wydział Geodezji i Kartografii

OPIS WYDZIAŁU

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, przeprowadzenie oraz prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych a take standardowych opracowań kartograficznych, prowadzenie spraw zwiazanych ze scaleniem, podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, opłatami adiacenckimi, planistycznymi z tytułu zmian wartości gruntu w wyniku zbycia i uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, nazewnictwem ulic oraz ustalaniem numerów porzadkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zasad tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej jako zadania odpowiedzialnego w zakresie właściwości prowadzonych rejestrów publicznych, tworzenia oraz prowadzenia systemu GIS.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon:  62 7654386
fax:  62 7654307
adres e-mail: wgk@um.kalisz.pl

ZADANIA

 1. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu a w szczególności:
  1. tworzenie, prowadzenie w systemach teleinformatycznych baz danych miasta obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:
   - ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
   - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   - ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
   - rejestru cen i wartości nieruchomości,
   - szczegółowych osnów geodezyjnych;
  2. tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
  3. dla zbiorów danych objętych bazami danych o których mowa w a) i b) oraz dla związanych z nimi usług tworzenie metadanych opisujących te zbiory i usługi;
  4. tworzenie i aktualizacja standardowych opracowań kartograficznych utworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych tj. map zasadniczych, map ewidencyjnych;
  5. zakładanie i prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej;
  6. przyjmowanie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, kontrolowanie opracowań przyjmowanych do zasobu, nadawanie klauzul wymaganych przepisami prawa;
  7. rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępnianie dokumentacji i informacji niezbędnych do wykonania tych prac;
  8. udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobu powiatowego; udzielanie informacji dostępnych z ewidencji gruntów i budynków; wydawanie wypisów i wyrysów;
  9. archiwizacja i wyłączanie materiałów z zasobu;
  10. wykonywanie i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie;
  11. pobieranie opłat za świadczone usługi;
  12. modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali, współpraca w zakresie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN), Integracyjnej Platformy Elektronicznej oraz przeprowadzanie postępowania administracyjnego;
  13. gromadzenie i aktualizacja danych o gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz gromadzenie danych zawartych w planach urządzania lasów;
  14. sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencja;
  15. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy pomocy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
  16. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz zarządzanie wydzielonymi obszarami dla usytuowania i ochrony tych znaków;
  17. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 2. Przeprowadzanie rozgraniczania nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony;
 3. Organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
 4. Prowadzenie dochodów budżetowych z tytułu sprzeday danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a take wydatków z budetu w ramach finansowania zadań związanych z gospodarowaniem tym zasobem;
 5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z podziałami nieruchomości, scaleniami i podziałami oraz scaleniami i wymiana gruntów;
 6. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i ustalaniem numerów porządkowych nieruchomości;
 7. Przygotowywanie materiałów w sprawie podziału miasta na okręgi i obwody dla przeprowadzania wyborów i referendów;
 8. Inicjowanie zakupów sprzętu komputerowego niezbędnego dla funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, systemów informacji o terenie, a take zakupów pozostałego sprzętu;
 9. Prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zmian wartości gruntu w wyniku zbycia i uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany;
 10. Przygotowywanie decyzji należących do kompetencji Prezydenta w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 11. Przygotowywanie do sadu wniosków o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców;
 12. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich;
 13. Zapewnienie dostępu do informacji o środowisku, jego ochronie i ocenach oddziaływania na środowisko oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 14. Tworzenie, aktualizacja, udostępnianie oraz użytkowanie infrastruktury informacji przestrzennej (zbiorów danych przestrzennych, metadanych infrastruktury informacji przestrzennej, usług danych przestrzennych) jako zadania odpowiedzialnego w zakresie właściwości prowadzonych rejestrów publicznych;
 15. Tworzenie, aktualizacja, rozwój i udostępnianie danych wchodzących w skład Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza (GIS).
Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32