MSIP Kalisz

Wydział Gospodarowania Mieniem

OPIS WYDZIAŁU

Do Wydziału Gospodarowania Mieniem należy gospodarowanie nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa, gospodarowanie pozostałym mieniem Miasta.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon / fax:  62 7654396
adres e-mail: wgm@um.kalisz.pl, wgm2@um.kalisz.pl

ZADANIA

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa:
a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z nabywaniem nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa;
b) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa, w szczególności sprzedażą, zamianą;
c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z darowizną nieruchomości;
d) prowadzenie całokształtu spraw związanych z oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd wraz z ustalaniem opłat z tych tytułów, ich aktualizacją, odraczaniem terminów płatności, udzielaniem bonifikat od opłaty;
e) prowadzenie całokształtu spraw związanych z najmem, dzierżawą, wraz z naliczaniem należności za udostępnione nieruchomości będące w dyspozycji Wydziału;
f) prowadzenie całokształtu spraw związanych z użyczeniem nieruchomości;
g) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obciążaniem nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, innymi niż użytkowanie;
h) prowadzenie całokształtu spraw związanych z żądaniem zwrotu udzielonych bonifikat;
i) ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Miasta i zasobu Skarbu Państwa oraz gospodarowanie nimi, w szczególności wycena nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem;
j) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe oraz o stwierdzenie nabycia spadku;
k) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, w tym m.in. na wyposażenie państwowej, samorządowej osoby prawnej lub państwowej, samorządowej jednostki organizacyjnej oraz na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
l) prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu;
m) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wywłaszczeniem i zwrotem uprzednio wywłaszczonych nieruchomości w zakresie kompetencji Prezydenta;
n) prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
o) opracowywanie propozycji wysokości czynszów dzierżawnych terenów targowisk i hal targowych;
p) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami ogrodów działkowych;
q) ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z różnych tytułów prawnych;
r) przejmowanie na własność Skarbu Państwa zabytku nieruchomego na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków;
s) prowadzenie komunalizacji i powiatyzacji mienia i postępowań o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w tym prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz występowanie przed sądem
powszechnym w zakresie prawa własności, prawa o księgach wieczystych;
t) regulowanie stanów prawnych nieruchomości; u) prowadzenie całokształtu spraw związanych z czasowym ograniczeniem praw do nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowań z tego tytułu;
v) prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem przez Miasto i Skarb Państwa pomocy publicznym podmiotom gospodarczym w zakresie realizowanych przez Wydział zadań;
w) zarządzanie nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa;
2) w zakresie gospodarowania pozostałym mieniem Miasta i Skarbu Państwa:
a) nabywanie i przekazywanie mienia w różnych formach gospodarowania oraz jego zabezpieczenie do momentu przekazania;
b) egzekwowanie obowiązków wynikających z zawartych umów o przekazaniu mienia;
c) prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia oraz ewidencji analitycznej dla mienia pozostającego w dyspozycji Wydziału;
3) nadzór i kontrola nad prawidłowym gospodarowaniem i utrzymaniem mienia Miasta będącego we władaniu jednostek organizacyjnych Miasta;

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32