MSIP Kalisz

Wydział Finansowy

OPIS WYDZIAŁU

Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu obsługi księgowej i sprawozdawczości budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu, budżetu jednostki – Urząd Miejski wraz z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz realizuje zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ich wymiaru, kontroli, windykacji, księgowości i sprawozdawczości, jak również egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon / fax: 62 7654330
adres e-mail: wf@um.kalisz.pl

ZADANIA

 1) W zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami:
a) wymiar podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami:
- prowadzenie ewidencji nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,
- prowadzenie ewidencji środków transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych,
- wystawianie nakazów płatniczych oraz decyzji ustalających i określających wymiar podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- prowadzenie bieżącej kontroli składanych deklaracji i informacji stanowiących podstawę wymiaru podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- weryfikacja informacji i deklaracji stanowiących podstawę wymiaru podatków w oparciu o bazę danych w szczególności: ewidencję działalności gospodarczej, ewidencję gruntów i budynków, ewidencję ludności,
- dokonywanie korekt wymiaru podatków poprzedzonych prowadzonym postępowaniem podatkowym,
- prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
- sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych i przekazywanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,
- sporządzanie informacji i sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie oraz przekazywanie do ministra właściwego ds. rolnictwa z wykorzystaniem aplikacji SRPP,
- przygotowywanie postanowień oraz prowadzenie ewidencji w zakresie udzielonych ulg w podatkach stanowiących w całości dochód Miasta, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
- sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono zapłatę na raty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników w zakresie podatków lokalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ordynacji podatkowej,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, w szczególności w sprawach określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, zwolnień od podatku od nieruchomości, obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, inkasa podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
- wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
- wydawanie zaświadczeń o wielkości gruntów w oparciu o dane zawarte w ewidencji podatkowej,
- przygotowanie odpowiedzi na wnioski uprawnionych instytucji w oparciu o prowadzoną ewidencję podatkową,
- wydawanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wg właściwości, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających zmierzających do ustalenia spadkobierców zmarłych podatników,
- przygotowywanie wniosków do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku;
b) pobór podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami:
- prowadzenie w księgach rachunkowych Urzędu ewidencji podatków i opłat w tym: przypisów i odpisów, wpłat i zwrotów oraz zaliczeń nadpłat, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej,
- analiza terminowości wpłat w szczególności wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
- dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości oraz przygotowywanie postanowień o zarachowaniu lub decyzji o stwierdzeniu nadpłaty,
- przeprowadzanie rozliczeń rachunkowo-kasowych inkasentów,
- prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów za pośrednictwem kasy urzędu,
- terminowe przekazywanie gotówki z kasy na rachunek bieżący urzędu,
- przygotowywanie sprawozdań jednostkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
- przeprowadzanie kontroli w zakresie naliczania i poboru opłaty targowej przez inkasentów;
c) egzekucja podatków i opłat oraz stosowanie środków egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym:
- badanie prawidłowości wystawienia otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
- prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
- podejmowanie czynności egzekucyjnych zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych poprzez w szczególności: sporządzanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego, występowanie z wnioskami do innych urzędów i instytucji celem
uzyskania informacji o zobowiązanych ze zbioru danych osobowych, występowanie do Sądu Rejonowego celem nakazania dłużnikowi wyjawienia majątku,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych dla których Prezydent jest właściwy do ich ustalenia lub określenia i pobierania z zastosowaniem wszystkich dopuszczalnych środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości,
- przydział i odbiór służby od poborców oraz rozliczanie rachunkowokasowe poborców,
- prowadzenie spraw związanych z zakończeniem i rozliczeniem postępowania egzekucyjnego,
- sporządzanie sprawozdań z przyjęć, likwidacji oraz aktualnego stanu tytułów wykonawczych,
- sporządzanie wniosków do Sądu Rejonowego o wyznaczenie wspólnego organu egzekucyjnego,
- sporządzanie wniosków egzekucyjnych do organów wyznaczonych do wspólnego prowadzenia egzekucji,
- nadzór nad przepływem egzekwowanych należności;
- przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej, wpis do rejestru zastawów skarbowych, nadanie sądowej klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym;
- rozliczanie kwot uzyskanych w ramach dokonywanych zajęć oraz przygotowywanie dyspozycji dot. tych rozliczeń;
2) W zakresie obsługi księgowej jednostki Urząd Miejski:
a) prowadzanie księgowości Urzędu zgodnie z Polityką Rachunkowości, a w szczególności z Zakładowym Planem Kont, klasyfikacją budżetową i układem wykonawczym budżetu,
b) księgowanie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów jednostki oraz uzgadnianie w tym zakresie ewidencji analitycznej i syntetycznej na kontach księgowych,
c) księgowanie przychodów i rozchodów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz uzgadnianie w tym zakresie ewidencji  analitycznej i syntetycznej na kontach księgowych,
d) prowadzenie ewidencji księgowej i sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych,
e) uzgadnianie z Wydziałami zaangażowania środków oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej tym zakresie,
f) dokonywanie uzgodnień ewidencji wydatków z komórkami organizacyjnymi będącymi dysponentami budżetu jednostki,
g) prowadzenie i uzgadnianie ewidencji syntetycznej podstawowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
h) kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,
i) sporządzanie poleceń przelewu środków oraz dowodów kasowych,
j) rozliczanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
k) obsługa systemu bankowego (skreślony) w zakresie realizacji płatności jednostki Urząd Miejski,
l) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy dla pracowników Urzędu, sporządzanie listy płac, wypłat oraz wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,
m) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych i członkom komisji powołanych zarządzeniem Prezydenta,
n) naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
o) sporządzanie sprawozdań, deklaracji i informacji rozliczeniowych dla potrzeb ZUS, urzędów skarbowych i urzędów statystycznych,
p) rozliczanie refundacji wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami
q) sporządzanie raportów imiennych dla osób ubezpieczonych,
r) sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla celów emerytalno rentowych na podstawie danych bieżących oraz znajdujących się w archiwum Urzędu,
s) realizacja przychodzących z organów egzekucyjnych zajęć wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu oraz zajęć wierzytelności kontrahentów Urzędu, zleceniobiorców i innych umów cywilno-prawnych,
t) ewidencja oraz analiza terminowości wpłat dochodów niepodatkowych Miasta i Skarbu Państwa, a także windykacja tych należności poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty i not odsetkowych,
u) bieżący nadzór i kontrola realizacji budżetu Urzędu jako jednostki oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
v) prowadzenie ewidencji podatku VAT w sposób zapewniający dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT
w) sporządzenie deklaracji rozliczeniowej VAT oraz przekazywanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego,
x) uzgadnianie z Wydziałem Spraw Obywatelskich dokonanych wpłatach z tytułu opłaty ewidencyjnej oraz przekazywanie tych opłat do MSW zgodnie ze sprawozdaniem z ww. Wydziału,
y) sporządzanie łącznego wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w zakresie należności niepodatkowych na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne miasta,
z) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Finansów z wykonania dochodów i wydatków jednostki, a także sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
aa) sporządzanie bilansu jednostki Urząd Miejski zgodnie z obowiązującymi przepisami,
bb) rowadzenie obsługi kasowej,
cc) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
dd) sporządzanie tytułów wykonawczych w zakresie mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej Kalisza;
ee) sporządzanie wniosków egzekucyjnych do komorników sądowych w zakresie należności Miasta i Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym;
ff) sporządzanie wniosków do Sądu Rejonowego o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej w zakresie należności Miasta i Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym,
gg) sporządzanie informacji o dochodach wykonanych i stanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
hh) bieżąca współpraca z bankiem w sprawach realizacji postanowień umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza;
3) W zakresie obsługi księgowej budżetu:
a) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej do kont księgowych ujętych w Zakładowym Planie Kont oraz ich uzgadnianie,
b) dokonywanie uzgodnień ewidencji księgowych z rachunkami bankowymi,
c) dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
d) przekazywanie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Miasta oraz straży i inspekcji do wysokości zgodnej z planem budżetowym,
e) ustanawianie i likwidacja lokat terminowych,
f) prowadzenie ewidencji księgowej projektów w ramach funduszy pomocowych i sporządzanie sprawozdań budżetowych w tym zakresie,
g) dokonywanie uzgodnień ewidencji księgowej ze sprawozdaniami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne Miasta i urzędy skarbowe,
h) sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
i) przyjmowanie bilansów wraz z załącznikami od jednostek podległych i nadzorowanych oraz sporządzanie zestawień wg grup jednostkowych,
j) sporządzanie bilansu łącznego i skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego,
k) przyjmowanie sprawozdań od jednostek organizacyjnych Miasta, straży, inspekcji oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdań zbiorczych,
l) sporządzanie zbiorczych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych,
m) terminowe przekazywanie dochodów należnych Skarbowi Państwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
n) obsługa systemu bankowego (skreślony) w zakresie realizacji budżetu,o) monitoring wykonania dochodów i wydatków w zakresie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
p) centralizowanie danych zawartych w cząstkowych deklaracjach VAT oraz cząstkowych rejestrach sprzedaży i rejestracji zakupów, jak również cząstkowych JPK,
r) ustalanie ostatecznego wyniku podatkowego VAT Miasta na podstawie zebranych danych,
s) terminowe składanie deklaracji VAT, JPK i innych informacji oraz dokumentów w zakresie rozliczeń VAT Miasta właściwym organom administracji.

 

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32