MSIP Kalisz

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

OPIS WYDZIAŁU

Wydział Administracyjno – Gospodarczy gospodaruje mieniem Urzędu, prowadzi sprawy jego zabezpieczenia, sprawy zaopatrzenia materiałowo – technicznego Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, komórek organizacyjnych, zapewnia właściwe warunki pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

 DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20 oraz ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon: 62 7654369
fax: 62 7654462
adres e-mail: wag@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) Gospodarowanie mieniem Urzędu:
a) administrowanie budynkami, prowadzenie ich remontów i konserwacji;
b) planowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Urzędu oraz w zakresie utrzymania mienia Urzędu;
c) gospodarowanie mieniem ruchomym w tym również środkami transportu;
d) zabezpieczenie mienia przed pożarem, kradzieżą i innego rodzaju zniszczeniem oraz kontrola Wydziałów i Biur odnośnie przestrzegania przepisów w tym zakresie;
e) prowadzenie ewidencji mienia;
2) Zaopatrzenie materiałowo-techniczne, wdrażanie postępu technicznego w pracy Urzędu oraz konserwacja sprzętu biurowego;
3) Wdrażanie, nadzór i kontrola nad stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie oraz prowadzenie archiwum zakładowego;
4) Prowadzenie kancelarii ogólnej, magazynu, obsługa centrali telefonicznej i poligrafii;
5) Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów, obsługa tablicy ogłoszeń i prowadzenie ewidencji obwieszczeń;
6) Zamawianie pieczęci, pieczątek Wydziałowych i imiennych na wniosek kierowników komórek organizacyjnych po akceptacji przez Wydział Organizacyjny oraz ich ewidencjonowanie;
7) Obsługa techniczna posiedzeń sesji i komisji Rady oraz uroczystości i spotkań organizowanych przez Radę, Prezydenta i Wiceprezydentów;
8) Zabezpieczenie odpowiednich warunków dla funkcjonowania komisji wyborczych na terenie Miasta;
9) Utrzymywanie czystości pomieszczeń Urzędu;
10) Gospodarowanie odzieżą ochronną i zapewnienie należnych ekwiwalentów dla pracowników Urzędu;
11) Zaopatrzenie Urzędu w literaturę fachową i prasę;
12) Zabezpieczenie transportu niezbędnego dla potrzeb Urzędu;
13) Zabezpieczenie plakatowania na terenie miasta ogłoszeń i obwieszczeń urzędowych;
14) Wysyłanie i dostarczanie korespondencji Urzędu
15) Zabezpieczenie administracyjno-gospodarcze funkcjonowania „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Kalisza” na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
16) Prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania, przechowania tych rzeczy, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru oraz udzielanie wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw, w ramach prowadzonego Biura Rzeczy Znalezionych.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32