MSIP Kalisz

Wydział Organizacyjny

OPIS WYDZIAŁU

Do Wydziału Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, obsługi obywateli w zakresie skarg, wniosków i odwołań, sprawy osobowe pracowników oraz obsługi informatycznej Urzędu.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20 oraz ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon / fax: 62 7654312
adres e-mail: wo@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) W zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta:
a) przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu;
b) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Urzędu;
c) wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;
d) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru;
e) prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta oraz inspekcji, straży i służb podlegających zwierzchnictwu Prezydenta;
f) akceptowanie wniosków kierowników komórek organizacyjnych dotyczących zamawiania pieczątek Wydziałowych i imiennych;
g) opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Miasta oraz prowadzenie zbioru dokumentacji o utworzeniu tych jednostek, ich statutów i regulaminów;
2) W zakresie obsługi informatycznej Urzędu:
a) zapewnienie rozwoju informatyzacji Urzędu;
b) zapewnienie wdrożenia nowych i funkcjonowania systemów informatycznych;
c) prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanych z obsługą informatyczną Urzędu w tym:
- stosowanych systemów,
- uprawnień pracowników w zakresie dostępu do systemów komputerowych służących do przetwarzania danych,
- archiwizowanych danych z pamięci komputerów i serwerów;
d) administrowanie siecią komputerową, serwerami, kontami użytkowników;
e) obsługa Urzędu w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, gospodarowanie częściami i podzespołami komputerowymi;
f) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi programów informatycznych;
g) prowadzenie inwestycji niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu oraz przekazywanie mienia do ewidencji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym;
h) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
3) W zakresie spraw osobowych:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i kierowników inspekcji z wyjątkiem spraw osobowych dyrektorów placówek nadzorowanych przez Wydział Edukacji;
b) nadzór i kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie;
c) planowanie i zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszem płac;
d) koordynowanie procesu szkolenia i dokształcania pracowników;
e) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników Urzędu;
f) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami.
4) W zakresie obsługi obywateli:
a) udzielanie informacji o sposobie i miejscu załatwiania spraw w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w służbach, inspekcjach, strażach;
b) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, koordynowanie i kontrola terminowego ich załatwiania przez Wydziały, Biura i jednostki organizacyjne Miasta oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań;
c) organizowanie przyjęć interesantów przez Prezydenta i Wiceprezydentów w sprawach skarg i wniosków;
d) prowadzenie rejestru odwołań od decyzji z wyłączeniem odwołań od decyzji w sprawach naliczeń podatków i opłat lokalnych, decyzji ustalających wysokość dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych oraz decyzji z tytułu opłat za zarząd  nieruchomościami, a także kontrola przebiegu postępowania odwoławczego i opracowywanie w tym zakresie analiz.
5) ewidencjonowanie zarządzeń i obwieszczeń Prezydenta;
6) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych i przekazywanie wg kompetencji w celu przygotowywania propozycji odpowiedzi;
7) ewidencjonowanie projektów uchwał Rady;
8) wykonywanie zadań związanych z organizowaniem referendum i konsultacji społecznych, wyborów na Prezydenta RP, wyborów do Sejmu, Senatu RP i do Rady;
9) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk młodzieży w Urzędzie;
10) prowadzenie sekretariatów Prezydenta i Wiceprezydentów.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32