MSIP Kalisz

Geoinformatyczny system mapy akustycznej został opracowany jako element Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej  i ma służyć przede wszystkim długookresowemu planowaniu w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, według standardów wymaganych przez dyrektywy Unii Europejskiej.

Mapy akustyczne są graficznym przedstawieniem rozkładów obliczonych wartości długookresowych (tzn. uśrednionych dla okresu rocznego) wskaźników oceny hałasu. Długookresowe wskaźniki oceny hałasu służą do opracowania strategicznych map akustycznych (w odróżnieniu od innych rodzajów map akustycznych, chociażby sporządzanych dla celów projektowania), jak tego wymaga Dyrektywa 2002/49/WE, i mają zastosowanie w tworzeniu oraz realizacji perspektywicznej polityki zwalczania hałasu. Z tych względów wskaźników  ze strategicznej mapy akustycznej nie można porównywać z wartościami dopuszczalnych poziomów hałasu, stosowanymi w działalności reglamentacyjnej i kontrolnej organów administracji publicznej. Wartości powyższych wskaźników długookresowej oceny hałasu nie można także odnosić do chwilowych ocen indywidualnie odczuwanego hałasu. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia wykorzystują długookresowe wskaźniki oceny hałasu do zgeneralizowanych, ogólnych ocen wpływu stanu klimatu akustycznego środowiska na zdrowie publiczne i jakość warunków życia.

Podkreśla się, że informacje zawarte na mapach akustycznych (będące wynikami  obliczeń wykonanych dla uśrednionych parametrów wejściowych modelu terenu i modelu źródeł hałasu, wg stanu na 2012 r.) nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

LDWN jest wskaźnikiem obliczanym, jako średnia ważona z poziomów hałasu dla pory dnia, wieczoru i nocy. Wskaźnik  ten jest fizycznie niemierzalny.
LN jest wskaźnikiem będącym średnim poziomem dźwięku wyznaczonym dla pory nocy (22:00-6:00).
Sposób wyznaczania wskaźników zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1414).

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32