MSIP Kalisz

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

OPIS WYDZIAŁU

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, opiniuje projekty podziałów nieruchomości oraz dba o zapewnienie estetycznego wyglądu miasta i ochronę krajobrazu miasta.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon / fax:  62 7654378
adres e-mail: wbua@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) w zakresie zagospodarowania przestrzennego Miasta:
a) prowadzenie procesu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz jego aktualizacji;
b) prowadzenie procesu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zakresie przy uwzględnieniu przepisów ustaw szczególnych;
c) uzyskiwanie wniosków i opinii jednostek zarządzających sieciami i urządzeniami związanymi z uzbrojeniem terenów oraz wniosków i opinii Wydziałów merytorycznych Urzędu niezbędnych do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
d) wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń o braku planu miejscowego;
e) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz archiwizowanie oryginałów miejscowych planów;
f) przyjmowanie wniosków o sporządzenie bądź zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejestrowanie ich, analizowanie możliwości uwzględnienia oraz przygotowywanie stosownych wniosków dla Prezydenta;
g) przygotowywanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz gmin ościennych i opiniowanie tych planów;
h) organizowanie prac nad analizami i studiami z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta odnoszące się do zagadnień jego rozwoju;
i) przekazywanie informacji do Wydziału Geodezji Kartografii o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których przewidywane są obszary objęte obowiązkiem scalenia i podziału nieruchomości;
j) obsługa organizacyjna i techniczna Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
k) dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, poprzez analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania;
l) opiniowanie projektów podziału nieruchomości;
2) w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
b) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji;
3) w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie i realizację robót budowlanych oraz związanego z prowadzeniem budowy:
a) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności kontrola projektu budowlanego w zakresie:
- zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
- kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy prawo budowlane, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 w/w ustawy,
- wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy prawo budowlane, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 w/w ustawy.
b) wydawanie decyzji administracyjnych i przyjmowanie zgłoszeń w sprawach określonych ustawą;
c) prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, a także innych dokumentów związanych z pozwoleniem na budowę;
d) wydawanie dzienników budowy;
e) współdziałanie w zakresie działań Wydziału z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta, w tym uczestnictwo na wezwanie tego organu w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych;
f) wnioskowanie do Prezydenta o wydanie polecenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w celu podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, zagrożenia związanego z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektu budowlanego.
4) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
5) ustalanie zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wniosków o wydanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin oraz handel hurtowy artykułami alkoholowymi;
6) opiniowanie przedsięwzięć z zakresu estetyki miasta;
7) wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań koniecznych do uznania lokalu za samodzielny;
8) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;
9) podejmowanie działań w zakresie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu.

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32