MSIP Kalisz

Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

OPIS WYDZIAŁU

Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji koordynuje rozwój budownictwa mieszkaniowego i przygotowanie terenów wraz z ich uzbrojeniem dla potrzeb inwestycji budowlanych na terenie Miasta, planuje inwestycje miejskie finansowane z budżetu oraz z udziałem środków pozabudżetowych, opracowuje analizy i oceny realizacji tych inwestycji, realizuje inwestycje dla których nie ustalono odrębnego inwestora.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon:  62 7654422
fax:  62 7654446
adres e-mail: wrmi@um.kalisz.pl

ZADANIA

 Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) przygotowywanie i koordynowanie przygotowania programów zaopatrzenia miasta w wodę, oświetlenia ulic i placów, odprowadzenia ścieków i wód opadowych oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
2) wnioskowanie o wykupy terenów pod nowe inwestycje, w tym budownictwo mieszkaniowe, ustalanie zakresów rzeczowo – finansowych sieci infrastruktury technicznej stanowiących uzbrojenie tych terenów, które będą realizowane ze środków budżetu;
3) przygotowywanie do zabudowy terenów pod nowe osiedla mieszkaniowe w zakresie:
a) zlecania opracowań przedprojektowych na ukształtowanie terenu, układy komunikacyjne, uzbrojenie techniczne terenu i budowę obiektów kubaturowych,
b) wykonania sieci infrastruktury technicznej na osiedlach, zgodnie z obowiązkami Miasta wynikającymi z przepisów oraz stosownie do polityki Miasta w tym zakresie,
c) zawierania umów i porozumień na realizację wspólnych przedsięwzięć z zakresu uzbrojenia terenów z inwestorami budownictwa mieszkaniowego i gestorami sieci infrastruktury technicznej,
d) współpraca z gestorami sieci infrastruktury technicznej w zakresie budowy sieci i urządzeń ustalonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
4) opracowywanie rocznych planów inwestycji w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych, kierowników inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Miasta, rozliczanie wykonania planów inwestycyjnych i sporządzanie sprawozdawczości z wykonania inwestycji oraz opracowywanie ocen i analiz procesów inwestycyjnych;
5) współudział w tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej i w procesie pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu;
6) przygotowywanie i realizacja planowych zadań inwestycyjnych (łącznie z pierwszym wyposażeniem obiektów kubaturowych), dla których nie został ustalony odrębny inwestor, za wyjątkiem inwestycji drogowych (z odwodnieniem i oświetleniem) związanych z budową i modernizacją ulic oraz zadań inwestycyjnych niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu, a także rozliczanie zadań zakończonych;
7) działania na rzecz rozwiązywania problemów mieszkalnictwa poprzez:
a) ewentualne inicjowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych terenów budownictwa mieszkaniowego,
b) przygotowywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
c) ewentualne inicjowanie przeprowadzenia postępowań scaleniowych i podziałów terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej,
d) pozyskiwanie mieszkań komunalnych, w tym w szczególności poprzez budowę budynków komunalnych i socjalnych, e) prowadzenie analizy terenów będących własnością Miasta pod kątem możliwości ich wykorzystania na cele budownictwa mieszkaniowego, w tym terenów z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki i inicjowanie ich zabudowy,
f) współdziałanie z Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie budowy mieszkań i uzbrajania terenów;
8) współudział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych i niezbędnych dokumentów o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej;
9) sporządzanie zbiorczej informacji przy współudziale Wydziału Finansowego w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

 

 

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32