MSIP Kalisz

Wiadomości

Nowe nazwy ulic

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) zachodzi konieczność zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (…) zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach (…) nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) (…).

W świetle powyższych faktów Rada Miejska Kalisza podjęła stosowne uchwały na sesji w dniu 18 maja 2017r. Zostały one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 maja 2017r. i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - 8 czerwca 2017r.

 Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy:

  1. „Hanki Sawickiej”, położoną na terenie Osiedla Dobrzec W oraz Dobrzec P, na nazwę ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
  2. „Marii Koszutskiej”, położoną na terenie Osiedla Dobrzec P, na nazwę ul. Gustawa Arnolda Fibigera
  3. „Lucjana Szenwalda”, położoną na terenie Osiedla Majków, na nazwę ul. Cypriana Kamila Norwida
  4. „Józefa Koszutskiego”, położoną na terenie Osiedla Majków, na nazwę ul. Władysława Reymonta
  5. „Bolesława Rumińskiego”, położoną na terenie Osiedla Śródmieście II, na nazwę ul. Zacisze
  6.  „Stefana Dybowskiego”, położoną na terenie Osiedla Tyniec, na nazwę ul. Benedykta Dybowskiego
Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32