MSIP Kalisz

Informacja dotycząca danych

Dane dot. zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza dostępne na profilu mapowym pn. Zabytki nieruchome i archeologiczne - gminna ewidencja zabytków nie są jeszcze kompletne.

Obejmują 1650 kart adresowych zabytków (z 2228 kart zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza), które zostały zaktualizowane w 2014 r. w związku z dwiema decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skreślającymi z rejestru zabytków część obszaru Kalisza (decyzje MKiDN znak DOZ-OAiK-6700-310-1/12-13 z dnia 29.11.2013 r. skreślającej z rejestru zabytków części obszaru miasta Kalisza uznanego za zabytek przez WKZ 28.02.1956 r. oraz znak DOZ-OAiK-6700-310-2/12-13 z dnia 29.11.2013 r. skreślającej część obszaru miasta Kalisza w granicach aktualnych, uznanego za zabytek przez WKZ 18.02. 1957 r.).

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32