MSIP Kalisz

Gminna ewidencja zabytków

Gminna ewidencja zabytków jest zbiorem zawierającym wykaz obiektów z terenu gminy podlegających ochronie konserwatorskiej. Założenie i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków jest ustawowym obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jest ona prowadzona w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, zawierających m. in. wskazanie rodzaju zabytku, jego nazwę oraz dokładne miejsce położenia. Zgodnie z art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

  1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
  2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ewidencja, będąca dokumentem porządkującym zasób dziedzictwa kulturowego gminy w zakresie zabytków nieruchomych, stanowi podstawę do sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami. (Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016).

Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków nie jest formą prawnej ochrony zabytku jaką stanowi wpis do rejestru zabytków. Zaznaczyć należy, że przepisy prawa nie przewidują obowiązku informowania właścicieli i posiadaczy zabytków o ujęciu go w gminnej ewidencji zabytków.

Właściciel lub zarządca obiektu umieszczonego w gminnej ewidencji zabytków ma obowiązek uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno – budowlany (Prezydent Miasta Kalisza) z organem konserwatorskim (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu ul. Tuwima 10) :

  1. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. decyzji o warunkach zabudowy (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym -Dz. U. 2012, poz.647 z późn. zm. ) oraz
  3. uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane, Dz. U. 2013 r., poz.1409 z późn. zm.).

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kalisza (GEZ) założona została i prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 190/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia ewidencji zabytków.

Ewidencja ma charakter zbioru otwartego, a jej aktualizacja polegająca na wyłączaniu lub włączaniu do niej obiektów i obszarów, następuje każdorazowo zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza, na wniosek lub po uprzednim uzyskaniu akceptacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wprowadzanych w ewidencji zmian. ( patrz - Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu - zakładka Ewidencja zabytków, gdzie publikowane są wszystkie zmiany dokonywane w ewidencji zabytków nieruchomych Miasta.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32