MSIP Kalisz

Stanowisko pracy ds kontroli

OPIS WYDZIAŁU

Stanowisko pracy ds. kontroli zajmuje się kontrolą komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu Miasta Kalisza, na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon / fax: 62 7654413

ZADANIA

 1. Przygotowywanie projektu rocznego planu kontroli stanowiska pracy ds. kontroli z uwzględnieniem propozycji Prezydenta i Wiceprezydentów;
 2. Przygotowywanie rocznego planu kontroli Urzędu na podstawie regulacji wynikających z przepisów wewnętrznych;
 3. Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu zgodnie z wytycznymi i rocznym planem kontroli Urzędu;
 4. Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta zgodnie z wytycznymi i rocznym planem kontroli;
 5. Przeprowadzanie kontroli podmiotów spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu Miasta Kalisza zgodnie z wytycznymi i rocznym planem kontroli;
 6. Sporządzanie z przeprowadzonych kontroli protokołów oraz sprawozdań, przygotowywanie propozycji wystąpień pokontrolnych oraz prowadzenie wykazu przeprowadzonych kontroli;
 7. Przygotowywanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych oraz informacji do instytucji właściwych w sprawach stwierdzonych rażących naruszeń prawa;
 8. Sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli Urzędu na podstawie informacji z komórek organizacyjnych o wykonaniu planu kontroli;
 9. Współdziałanie z Komisją Rewizyjną Rady w zakresie kontroli komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta;
 10. Aprobata odpowiedzi na zalecenia pokontrolne kierowane do Prezydenta przez kontrole zewnętrzne oraz przechowywanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie;
 11. Przygotowywanie projektu Regulaminu Kontroli instytucjonalnej;
 12. Współdziałanie z kontrolami zewnętrznymi;
 13. Nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych.

 

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32