MSIP Kalisz

OPIS WYDZIAŁU

Do zakresu działania Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej należy koordynacja i monitorowanie przygotowywania i realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego, z udziałem środków ludności oraz innych podmiotów, upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji oraz zapewnienie obsługi organizacyjnej Prezydenta i Wiceprezydentów.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Główny Rynek 20
telefon: 62 7654 334
fax:
adres e-mail: wpks@um.kalisz.pl

ZADANIA

Do zadań Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej należy w szczególności:
1) w zakresie budżetu obywatelskiego, w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków do budżetu obywatelskiego,
b) udzielanie informacji o sposobie wypełnienia wniosków,
c) dokonywanie uzgodnień z wnioskodawcami,
d) weryfikacja pod względem formalnym złożonych wniosków,
e) przekazywanie złożonych wniosków do weryfikacji przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta,
f) monitorowanie i przekazywanie informacji o stanie realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego,
g) pozyskiwanie z komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania w ramach budżetu obywatelskiego informacji w zakresie postępu realizowanych zadań,
h) przeprowadzenie procesu głosowania mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego;
2) w zakresie inwestycji z udziałem środków ludności oraz innych podmiotów, w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków dotyczących zadań do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej,
b) udzielanie informacji o sposobie wypełnienia wniosków,
c) dokonywanie uzgodnień z wnioskodawcami w zakresie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej,
d) weryfikacja pod względem formalnym wniosków złożonych do inicjatywy lokalnej,
e) przekazywanie złożonych wniosków do weryfikacji przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta,
f) monitorowanie i przekazywanie informacji o stanie realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
3) w zakresie upowszechniania i przekazywania środkom masowego przekazu informacji:
a) współdziałanie i przekazywanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu,
b) monitorowanie opinii publicznej na temat społecznego funkcjonowania Prezydenta,
c) budowanie i utrzymywanie kanałów komunikowania się Prezydenta z opinią publiczną,
d) udzielanie środkom masowego przekazu wyjaśnień i odpowiedzi na ich wnioski i krytyki,
e) przygotowywanie programu spotkań i narad wraz z niezbędnymi dokumentami i materiałami dla uczestników,
f) organizowanie konferencji prasowych,
g) prowadzenie i redagowanie strony internetowej Miasta,
h) koordynacja polityki informacyjnej na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej;
4) prowadzenie korespondencji okolicznościowej i przygotowywanie wystąpień Prezydenta,
5) zbieranie i opracowywanie informacji oraz sporządzanie sprawozdania zbiorczego z realizacji uchwał i z działalności międzysesyjnej Prezydenta;
6) organizacja wydarzeń z udziałem władz Miasta, w tym prowadzenie spraw w zakresie upamiętniania historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, w szczególności:
a) organizowanie obchodów i uroczystości upamiętniających historyczne wydarzenia, miejsca oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego;
b) współdziałanie z właściwym miejscowo dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizacjami społecznymi, których przedmiot działalności jest związany z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego;Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32