MSIP Kalisz

Kalisz - Miasto Pięknych Szkół

Jednym z głównych celów Strategii Rozwoju Miasta Kalisza w latach 2006 – 2013 jest rozwój miasta jako ośrodka oświatowego. Cel ten jest realizowany poprzez podniesienie poziomu nauki we wszystkich typach i rodzajach szkół, a to wiąże się bezpośrednio z trwałą, rozwiniętą, bogatą bazą materialną. Program modernizacji szkół wpisuje się wyjątkowo trafnie w strategię rozwojową miasta i stanowi realizację jednego z jej głównych celów. Jako ośrodek edukacyjny Kalisz stanowi w tej części kraju i Wielkopolski jeden z najsilniejszych punktów, o czym świadczą wyniki nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych.

Równolegle Kalisz realizuje program rozwoju sportu i rekreacji jako element zapobiegania patologiom i wykluczeniu społecznemu. W ciągu trzech lat na rozbudowę infrastruktury sportowej zostanie wydane 29 milionów złotych. Nowe obiekty, jak boiska, kompleksy i sale sportowe powstają głównie przy szkołach i zespołach szkół.

{ "bboxXMin" : 6499657.081, "bboxYMin" : 5729612.003, "bboxXMax" : 6510847.481, "bboxYMax" : 5739969.531, "menuWrapper" : false, "tooltip" : "umk-tooltip", "underlay" : [ { "name" : "Satelita", "id" : "orto", "layer" : ["orto_podbicie_gen"] }, { "name" : "Mapa", "id" : "wektor", "layer" : ["podklad_klasouzytki","tbd_ulice_all_bw","tbd_tor_kol_poglad","mz_b_b_a_skala"] } ], "layers" : [ { "name" : "Termomodernizacja", "id" : "termo", "layer" : ["inwestycje_termomodernizacja"], "opacity" : 1, "info" : 824211, "attr" : ["2", "4", "5"] } ] }

Przeprowadzona przed wdrożeniem programu analiza stanu technicznego obiektów oświatowych wykazała, że znaczna część budynków szkolnych stanowiących własność miasta wymaga pilnego przeprowadzenia kompleksowych robót modernizacyjnych o zróżnicowanym zakresie. Wcześniejsze remonty miały charakter doraźny i były w istocie reakcją na sytuacje awaryjne. W ciągu roku wystarczało pieniędzy na zabezpieczenie wykonania najpilniejszych robót. Przy tak niskich nakładach dekapitalizacja bazy oświatowej następowała znacznie szybciej niż jej odnawianie. Jednocześnie rosły koszty zużycia energii w wyniku bezproduktywnych ubytków w nieocieplonych budynkach, przy jednoczesnym niedogrzaniu pomieszczeń. Jak wykazał audyt energetyczny, straty ciepła w niektórych obiektach sięgały 60 % przy stale rosnących kosztach energii. Ciepło uciekało nie tylko z powodu niedostatecznej izolacji ścian, ale i przez nieszczelne drewniane okna, drzwi, dachy.

Zważywszy, że znaczna część szkół w mieście ma charakter zabytkowy (najstarsza pochodzi z pierwszej połowy XIX w., cztery mają ok. 100 lat, a pozostałe od 30 do 80 lat) problemy z ich stanem technicznym były duże, a nakłady na utrzymanie znaczne. Nadto, obiekty stosunkowo nowe, wybudowane zostały jednak w przestarzałych, nieefektywnych technologiach. Zatem potrzeba gruntownych zmian była oczywista. Po podsumowaniu wyników analizy stanu technicznego okazało się, że spośród czterdziestu dwóch budynków jednostek oświatowych (program nie obejmował przedszkoli) stanowiących własność miasta, aż dwadzieścia osiem wymaga pilnego przeprowadzenia kompleksowych robót modernizacyjnych o zróżnicowanym zakresie.

Wstępny koszt przedsięwzięcia oszacowano na 45,5 miliona złotych, z czego 20,5 miliona złotych dotyczyło robót termomodernizacyjnych, a 25 milionów złotych pozostałych robót modernizacyjnych. Niezwykle ważną częścią założenia było opracowanie planu finansowania programu modernizacyjnego. Sporządzona konstrukcja (montaż finansowy) składała się ze środków uzyskanych z emisji obligacji o wartości 25 milionów, kredytów preferencyjnych (20,5 miliona) oraz środków własnych miasta. Po wielu dyskusjach przygotowany przez Zespół Prezydencki program poprawy stanu technicznego placówek oświatowych trafił pod obrady Rady Miejskiej Kalisza, która zaakceptowała go uchwałą Nr XXVII/466/2005 z dnia 4 lutego 2005 roku, ustalając termin realizacji na lata 2005-2007. Odrębnymi uchwałami Rada Miejska Kalisza wprowadziła przedsięwzięcie do wieloletniego planu inwestycyjnego i planu na 2005 rok oraz wyraziła zgodę na zaciągniecie pożyczek preferencyjnych i emisję obligacji. Zlecono wykonanie audytów energetycznych, projektów budowlano-wykonawczych na przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych, dzięki którym możliwe było określenie szczegółowego zakresu prac niezbędnych do wykonania w każdym z budynków. Audyty energetyczne stanowiły podstawę do ubiegania się o pożyczki preferencyjne na realizację programu.

Program był pierwszym przedsięwzięciem inwestycyjnym na taką skalę w dziejach kaliskiej oświaty i zarazem pierwszym, które sfinansowane zostało z pieniędzy z emisji miejskich obligacji (10-letni okres wykupu) oraz preferencyjnymi kredytami z rządowego programu oszczędzania energii. Jego realizacja miała na celu poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli, zmniejszenie bieżących kosztów utrzymania szkół, a szczególnie kosztów ogrzewania budynków, co z kolei oznaczało ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Łączne nakłady finansowe na całe przedsięwzięcie wyniosły ponad 55.670.000 zł. Koszty prac termomodernizacyjnych w większości zostały pokryte z budżetu miasta, a pozostała kwota pochodziła ze specjalnie na ten cel zaciągniętego preferencyjnego kredytu. Natomiast na modernizację miasto pozyskało środki dzięki wyemitowaniu obligacji miejskich. Było i jest to przedsięwzięcie nowatorskie i odważne ze względu na jego skalę, koszty oraz liczne i niełatwe kalkulacje finansowe. Do końca 2007 r. miasto wyemitowało wszystkie obligacje w trzech transzach na łączną kwotę 25 mln złotych (6,7 mln zł w roku 2005, 9,2 mln zł - w 2006 r. oraz 9,1 mln zł - w 2007 r.) Emisję obligacji obsługiwał bank PKO BP, wyłoniony w drodze przetargu, zgodnie z warunkami przyjętymi przez Radę Miejską. Ostateczny wykup papierów i wypłata oprocentowania zostały zaplanowane na 31 grudnia 2016 roku, a pokryte zostaną one z podatków i opłat lokalnych oraz z udziałów w podatkach będących dochodem budżetu państwa. Obligacje są najkorzystniejszym instrumentem spośród zewnętrznych źródeł finansowania miejskich inwestycji ze względu na elastyczność w zakresie ustalania terminów spłaty odsetek oraz wykupu obligacji, co zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Procedura wymagana do ich uruchomienia jest dużo prostsza, niż w wypadku tradycyjnego kredytu komercyjnego.


Zestawienie inwestycji termomodernizacyjnych:

2865414
Szkoła Podstawowa Nr 8 Serbinowska 22a 
734252
Szkoła Podstawowa Nr 2 Juliana Tuwima 4  
1698575
Szkoła Podstawowa Nr 9 Żwirki i Wigury13
2427443
Szkoła Podstawowa Nr 7 Robotnicza 5  
1304897
Szkoła Podstawowa Nr 6 Chełmska 18
2142628
Gimnazjum Nr 2 Ciasna 17  
358216
Szkoła Podstawowa Nr 23 Sulisławicka108-110 
1977348
V LO Piskorzewie 6  
2006280
Zespól Szkół Techniczno-Elektronicznych Częstochowska 99
1579945
IV LO Widok 96  
708378
Zespół Szkół Samochodowych 3 Maja 18 
499810
Gimnazjum Nr 1 Juliana Tuwima 4  
2931451
I LO Grodzka 1 
3871510
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Tadeusza Kościuszki 10 
2579308
Szkoła Podstawowa Nr 16 Fabryczna 13-15  
5956055
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego Rzemieślnicza 6  
2333266
Gimnazjum Nr 4 Polna 17  
2354156.21
Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 Wartość zadanie dotyczy placówek nr 2,3,4
2309464
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wodna 11 - 13  
2417233
Szkoła Podstawowa Nr 14 Adama Mickiewicza11  
642088
Szkoła Podstawowa Nr 11 Pomorska7
3664305
Szkoła Podstawowa Nr 18 Podmiejska 9a
1791383
Zespół Szkół Ekonomicznych Legionów 6  
961291
Szkoła Podstawowa Nr 15 Wykopaliskowa 45
1271559
Szkoła Podstawowa Nr 17 Hanki Sawickiej 3b  
843659
Szkoła Podstawowa Nr 1 3 Maja 16  
1664600
II LO Szkolna 5 
2354156.21
Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 Wartość zadanie dotyczy placówek nr 2,3,4
2354156.21
Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 Wartość zadania dotyczy placówek nr 2,3,4
1535862
Szkoła Podstawowa Nr 12 Jana Długosza 14  
1951467
Zespól Szkół Nr 11 Budowlanych 2  

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32