MSIP Kalisz

Radosna Szkoła

Program rządowy „Radosna Szkoła” umożliwia szkołom podstawowym publicznym i niepublicznych otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

Realizacja programu rozłożona jest na lata 2009-2014 i w tej perspektywie czasowej ma objąć wszystkie placówki szkolne.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.

Organ prowadzący może otrzymać w odniesieniu do danej szkoły jeden raz wsparcie finansowe na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i jeden raz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. W przypadku nieuwzględnienia wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, organ ten może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły.

Beneficjentami pośrednimi programu są szkoły podstawowe oraz sami uczniowie klas I-III. Bezpośredniego wsparcia rząd udziela organom prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego (dotacja)
  • osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (dotacja)
  • osoby fizyczne (dotacja)
  • minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dofinansowanie)


Prezydenci Janusz Pęcherz i Dariusz Grodziński zaprosili przedstawicieli mediów na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1. Miejsce wybrano nieprzypadkowo – plac ten jest jednym z dziewięciu wykonanych w ramach projektu "Radosna Szkoła".W minionych kilkunastu miesiącach podobne powstały przy : SP1, SP2, SP9, ZS7, SP8, SP11, SP23, SP15, SP21. Inwestycja, która kosztowała ponad 1.700.000 złotych została sfinansowana - po połowie - ze środków Miasta Kalisza oraz Ministerstwa Edukacji.

Zestawienie inwestycji w programie „Radosna Szkoła”:

230114
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.3-go Maja 16
201174
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Tuwima 4
212429
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pomorska 7
221309
Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Serbinowska 22a
196607
Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wykopaliskowa 45
214389
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Karpacka 3
116812
Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sulisławicka 108-110
126637
Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. 25 Pulłku Artylerii 4-8
215075
Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Żwirki i Wigury 13

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32