MSIP Kalisz

OPIS WYDZIAŁU

Biuro Cmentarza Komunalnego prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza komunalnego oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Poznańska 183 - 185
telefon: 62 767 1680
fax: 62 751 0681
adres e-mail: bck@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) Przygotowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach:
a) ustalenia opłat za usługi cmentarne,
b) przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego;
2) Prowadzenie ksiąg cmentarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a) księgi osób pochowanych,
b) księgi grobów,
c) alfabetycznego spisu osób pochowanych;
3) Przechowywanie ksiąg cmentarnych z należytym ich zabezpieczeniem;
4) Zapewnienie czystości i porządku oraz właściwego stanu estetycznego cmentarza komunalnego,
5) Opracowanie planu zagospodarowania cmentarza komunalnego,
6) Przestrzeganie i nadzorowanie usytuowania grobów, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza komunalnego,
7) Prowadzenie ewidencji i pobór opłat cmentarnych,
8) Nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z cmentarza komunalnego,  zwłaszcza nad pochówkami, kopaniem, murowaniem grobów,
9) Utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń i obiektów infrastruktury cmentarza komunalnego,
10) Urządzenie i pielęgnacja zieleni cmentarnej,
11) Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenie cmentarza komunalnego,
12) Analizowanie potrzeb rozwojowych w zakresie budowy i rozbudowy cmentarza komunalnego i obiektów cmentarnych oraz wnioskowanie o ich realizację,
13) Prowadzenie spraw w zakresie planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetu Biura, w tym w szczególności:
a) opracowywanie projektu planu budżetu,
b) opracowywanie planów finansowych budżetu,
c) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,
d) opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i propozycji zmian tej prognozy,
e) dokonywania bieżących i okresowych analiz oraz sprawozdań z wykonania budżetu;
14) Prowadzenie spraw w zakresie realizacji budżetu Biura, w tym w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej budżetu;
b) prowadzenie bieżącej kontroli stanu wydatków i zaangażowania środków w poszczególnych pozycjach budżetu;
c) uzgadnianie z Wydziałem Finansowym okresowych sald wydatków i zaangażowania środków;
d) proponowanie zmian, korekt do planu wydatków i dochodów;
e) czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z przepisami ustawy o finansach publicznych realizowaniem wydatków budżetu;
15) Organizacja handlu przycmentarnego;
16) Prowadzenie ewidencji mienia Miasta będącego w dyspozycji Biura, zapewnienie właściwego gospodarowania i zabezpieczenia mienia;
17) W zakresie spraw związanych z cmentarnictwem i chowaniem zmarłych, w szczególności:
a) inicjowanie założenia, rozszerzenia i zamknięcia cmentarzy komunalnych,
b) przygotowywanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy,
c) przygotowywanie decyzji o przekazaniu uczelniom wyższym zwłok do celów naukowych,
d) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sadowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32