Podgląd procesu

Załącznik nr PR-17 (7)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2019-12-16

Udzielanie świadczeń socjalnych

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Podsadny Mateusz

Komórki realizujące proces:

BSR – Biuro Świadczeń Rodzinnych
WSSM – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Cel procesu

Pomoc uprawnionym rodzinom.

Zadania szczegółowe

1. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

2. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

4. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

5. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego.

6. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania i wydawania Karty Dużej Rodziny.

7. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń wychowawczych.

8. Nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem Kaliskiej Karty Mieszkańca

9. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacania świadczenia dobry start

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjnaKwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań pomocy społecznej. Wzrost 3% Rejestr umów. Roczne WSSM

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne. - Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych. Roczne BSR

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego. - Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Roczne BSR
Kwota wydatkowana na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
-
Sprawozdanie - "Rozliczenie dodatku energetycznego"
Rocznie
WSSM
Liczba  osób otrzymujących kartę "Kaliska Karta Mieszkańca" -
Rejestr wydanych kart
Rocznie
WSSM
Liczba rodzin oraz osób otrzymujących Kartę Dużej Rodziny
-
Sprawozdanie
Rocznie
WSSM
 Liczba rodzin oraz osób otrzymujących świadczenia wychowawcze

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń wychowawczych
Rocznie
BSR
liczba dzieci na które zostało przyznane i wypłacone świadczenie dobry start

Sprawozdanie z realizacji świadczenia dobry start
Rocznie
BSR

Procedury

1. BSR-01, BSR-02, BSR-03, BSR-04, BSR-05, BSR, - 06, BSR – 8, BSR – 9, BSR - 10, BSR-011

2. WSSM – 01, WSSM-023, WSSM - 30

3. Uchwała Nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz uchwały RMK w sprawie uchwalenia rocznych programów współpracy

4. Uchwała Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.

5. Zarządzenie Nr 347/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.

Dane wejściowe

1. Wymagania prawne.
2. Wnioski mieszkańców.

Dane wyjściowe

1. Wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia rodzinnego.
2. Wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
3. Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
4. Przekazanie zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.
5. Wydanie decyzji o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego.
6. Wydanie karty "Kaliska Karta Mieszkańca"
7. Wydanie Karty Dużej Rodziny.
8. Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego, wypłacenie świadczenia wychowawczego
9. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start, wypłacenie świadczenia dobry start

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2019-02-14 - 2019-12-16 08:09:29
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2018-03-24 - 2019-02-14 17:47:36
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2016-10-01 - 2018-03-27 11:15:15
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2015-02-25 - 2016-10-28 11:11:16
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 5. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2015-02-28 17:17:17
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 6. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2014-10-02 12:44:47
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 10:08:30 Przez: