Podgląd procesu

Załącznik nr PR-20 (5)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2017-02-08

Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Dziedziak Grażyna

Komórki realizujące proces:

WKST – Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Cel procesu

 • działania na rzecz rozwoju kultury oraz nadzór nad instytucjami kultury, dla których Organizatorem jest Miasto Kalisz,
 • wspieranie aktywności środowisk kultury,
 • opracowywanie i monitorowanie realizacji Programów Opieki nad Zabytkami przyjmowanych na kolejne czteroletnie okresy,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu zachowania zabytków i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,

  Kalisza oraz uświadamianie potrzeb i zasad ochrony tego środowiska.


Zadania szczegółowe

 1. Monitorowanie potrzeb w
  zakresie dostępu do oferty kulturalnej.
 2. Inicjowanie i wspieranie realizacji
  przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb społecznych w
  zakresie dostępu do oferty
  kulturalnej.
 3. Sprawowanie mecenatu nad animatorami i
  organizatorami życia kulturalnego.
 4. Prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla
  których Organizatorem jest Miasto Kalisz oraz nadzór nad tymi
  instytucjami.
 5. Podejmowanie działań związanych z
  tworzeniem i zmianą dokumentów organizacyjnych instytucji kultury,
  powoływaniem
  i odwoływaniem dyrektorów oraz
  przekształcaniem miejskiej sieci kulturalnej opierającej się na
  działalności: Filharmonii
  Kaliskiej, Miejskiej Biblioteki
  Publicznej, OKP „Wieża Ciśnień” i Galerii Sztuki im. Jana
  Tarasina.
 6. Współdziałanie
  ze środowiskami lokalnymi w zakresie upowszechniania kultury i
  promocji osiągnięć rodzimych twórców i animatorów .
 7. Opracowywanie miejskich programów opieki nad
  zabytkami, koordynacja i monitorowanie ich realizacji.
 8. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
 9. Inicjowanie i realizacja prac konserwatorskich
  przy obiektach zabytkowych stanowiących własność Miasta oraz
  wspieranie w formie dotacji gospodarzy obiektów zabytkowych
  prowadzących na terenie Kalisza prace restauratorskie przy obiektach
  historycznych wpisanych do rejestru zabytków.
 10. Współpraca i współdziałanie ze
  środowiskami lokalnymi oraz służbami ochrony zabytków w zakresie
  utrzymania i poprawy stanu zachowania historycznej
  substancji Miasta.
 11. Popularyzacja walorów historyczno –
  kulturowych Kalisza oraz tradycji wielonarodowości i otwartości
  miasta.
 12. Planowanie zapewnienia ochrony oraz ewakuacji
  dóbr kultury na wypadek konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych
  i innych katastrof.


Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
 

Wydatki na kulturę w przeliczeniu na mieszkańca

Ujęcie statystyczne
 

Budżet Kalisza

Rocznie
WKST
 

Wydatki na ochronę i popularyzację dziedzictwa historyczno - kulturowego

Ujęcie statysczne

Budżet Kalisza

 
Rocznie
WKST

Procedury

 

 1. Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza.
 2. Karty Usług Publicznych: WKST-02, WKST-03, WKST-04, WKST-05, WKST-16
 

Dane wejściowe

 1. Rejestr instytucji kultury Miasta Kalisza.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji podmiotom prowadzącym w szczególności działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.
 3. Dotacje dla instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Miasto Kalisz.
 4. Zidentyfikowane potrzeby w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony, dziedzictwa kulturowego.
 5. Propozycje do rocznego kalendarza imprez.
 6. Propozycje do Programu Opieki nad Zabytkami.
 7. Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych.
 8. Wnioski i opinie kierowane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 9. Zgłoszenia kandydatów do dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dane wyjściowe

 
 1. Decyzje o przyznaniu dotacji.
 2. Decyzje o przyznaniu nagród.
 3. Roczny kalendarz imprez.
 4. Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2016-11-04 - 2017-02-08 07:52:02
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2015-02-25 - 2016-11-04 09:17:16
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2015-03-04 10:35:20
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2014-10-02 12:45:07
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 09:06:25 Przez: