Podgląd procesu

Załącznik nr PR-19 (5)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2020-07-20

Zarządzanie edukacją

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Dudek Ewelina

Komórki realizujące proces:

WE – Wydział Edukacji

Cel procesu

Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

Zadania szczegółowe

 1. Nadzór nad działalnością jednostek
  oświatowych.
 2. Wyliczanie i przekazywanie dotacji dla szkół
  i placówek niepublicznych
 3. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym
  bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej
  szkoły
 4. Udzielanie wsparcia dla uczniów jednostek
  oświatowych (stypendia, zasiłki, dofinansowanie kosztów
  kształcenia).
 5. Opracowywanie planu i koordynowanie remontów
  przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych

 

Ujęcie statystyczne

 

DDM

 

corocznie

WE

 

Wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół


 
 

zgodność z zaplanowanym budżetem

 

OTAGO

corocznie

 

WE

 
 Wydatki poniesione na remonty
 

Ujęcie statystyczne

OTAGO

 

corocznie

 

WE

 

Wartość dotacji podmiotowych


zgodność z zaplanowanym budżetem

 

OTAGO

 

corocznie

 

WE

 

Procedury

 • Karty Usług Publicznych: WE-01, WE-02, WE-03, WE-04, WE-05, WE-06, WE-07, WE-08, WE-09.
 • Uchwała Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza
  ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 305 )

 • Zarządzenie Nr 631/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2013r.  w sprawie wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017r. poz. 4616 z późn zm.)


Dane wejściowe

 
 1. Wnioski zakończone wydaniem decyzji.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji.
 3. Wniosek o zapewnienie dowozu/zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły.

Dane wyjściowe

 
 1. Decyzje administracyjne.
 2. Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych.
 3. Plan dotacji.

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2017-11-18 - 2021-07-30 06:14:48
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2016-09-24 - 2017-11-23 08:08:52
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2015-10-10 - 2016-10-28 11:12:34
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2012-12-13 - 2015-10-12 13:32:12
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 11:00:18 Przez: