Podgląd procesu

Załącznik nr PR-13 (12)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2021-06-10

Ochrona środowiska

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Bąkowski Paweł

Komórki realizujące proces:

WGOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel procesu

Ochrona zasobów naturalnych.

Zadania szczegółowe

1.Reglamentacja korzystania ze środowiska.
2.Stworzenie warunków do selektywnego zbierania i odbioru odpadów komunalnych.
3.Ochrona i nadzorowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej.
4.Ochrona kompleksów leśnych.
5.Edukacja ekologiczna.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
 

Powierzchnia terenów zieleni miejskiej (ha).

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej  

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

Rocznie
WGOŚ
 

Powierzchnia gruntów leśnych (ha).

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

 
Rocznie WGOŚ
 

Ilość nasadzonych drzew na terenie zieleni miejskiej (będących w posiadaniu Miasta Kalisza) w danym roku.

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej

 
 

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

RocznieWGOŚ
 

Ilość nasadzonych krzewów na terenach zieleni miejskiej (będących w posiadaniu Miasta Kalisza) w danym roku.

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej  

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

RocznieWGOŚ
 

Ubytki (odpowiednio drzew i krzewów) na terenach zieleni miejskiej (będących w posiadaniu Miasta Kalisza) w danym roku.

 

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej

 

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

RocznieWGOŚ
 

Ilość zebranych i unieszkodliwionych przeterminowanych lekarstw pochodzących od mieszkańców.

 

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych.

Dane będące w dyspozycji tut. Wydziału.
RocznieWGOŚ

Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych od mieszkańców.

 
 

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych.

 

Dane będące w dyspozycji tut. Wydziału.

RocznieWGOŚ
 

Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej.

Ochrona środowiska gruntowo - wodnego.
 

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych

RocznieWGOŚ
 

Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny.

Ochrona środowiska gruntowo - wodnego.  

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych

RocznieWGOŚ
 

Liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków.

Ochrona środowiska gruntowo - wodnego.  

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych

RocznieWGOŚ
Ilość usuniętego azbestu i wyrobów zawierających azbest (Mg) Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych.  Dane będące w dyspozycji Wydziału Rocznie WGOŚ
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%) Ochrona środowiska przed odpadami  Dane będące w dyspozycji Wydziału Rocznie WGOŚ
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%) Ochrona środowiska przed odpadami  Dane będące w dyspozycji Wydziału Rocznie WGOŚ

Procedury

WGOŚ – 01, WGOŚ -07, WGOŚ -09, WGOŚ -10,  WGOŚ -19, WGOŚ -20, WGOŚ -21, WGOŚ – 021.

Dane wejściowe

1.Wymagania unijne i krajowe w zakresie ochrony środowiska.
2.Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami.
3.Raporty/informacje o stanie środowiska, w szczególności przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, na podstawie prowadzonego monitoringu poszczególnych komponentów środowiska.
4.Wnioski, opinie interesantów, radnych, organizacji, jednostek miasta.

Dane wyjściowe

1.Stan parków, zadrzewień, zakrzewień w mieście.
2.Raporty/informacje o stanie środowiska, w szczególności przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie prowadzonego monitoringu poszczególnych komponentów środowiska.
3.Wydane decyzje.

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2019-12-10 - 2021-06-10 11:04:26
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2019-02-14 - 2019-12-16 08:09:09
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2018-03-01 - 2019-02-14 17:47:56
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2017-12-05 - 2018-03-01 13:55:50
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 5. Strona obowiązywała: 2017-11-03 - 2017-12-06 10:27:15
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 6. Strona obowiązywała: 2016-09-24 - 2017-11-03 12:37:47
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 7. Strona obowiązywała: 2016-06-21 - 2016-10-28 11:13:57
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 8. Strona obowiązywała: 2015-09-22 - 2016-06-24 14:28:03
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 9. Strona obowiązywała: 2015-07-14 - 2015-10-08 15:03:36
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 10. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2015-07-14 08:10:12
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 11. Strona obowiązywała: 2012-12-13 - 2014-10-02 12:43:14
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2022-12-04 02:51:56 Przez: