Podgląd procesu

Załącznik nr PR-05 (5)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2020-06-05

Nadzorowanie systemu zarządzania

Kategoria procesu: Wspomagający

Właściciel procesu: Tomczyk Katarzyna

Komórki realizujące proces:

WO – Wydział Organizacyjny

Cel procesu

Utrzymywanie, rozwój i stałe doskonalenie sytemu zarządzania, tak aby spełniał wymagania normy ISO 9001:2008 oraz zapewniał skuteczną realizację przyjętej polityki i wynikających z niej celów.

Zadania szczegółowe

1. Przeprowadzanie auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
2. Analiza wyników auditów wewnętrznych.
3. Nadzorowanie wykonywania działań korygujących i zapobiegawczych.
4. Aktualizowanie dokumentacji nadzorowania systemu.
5. Nadzorowanie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego.
6. Organizacja szkoleń i spotkań dotyczących systemu zarządzania jakością.
7. Prowadzenie badań satysfakcji interesantów.
8. Opracowanie i realizacja procedur z zakresu nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Liczba działań korygujących/ zapobiegawczych zakończonych skutecznie w pierwszym planowanym terminie w stosunku do wszystkich zakończonych. 80,00% Karty niezgodności/spostrzeżeń, rejestr niezgodności/spostrzeżeń Rocznie. WO

Liczba skarg mieszkańców zasadnych w stosunku do wszystkich skarg, które wpłynęły do urzędu. 15,00% Rejestr skarg i wniosków. Rocznie. WO

Stopień wykonania programu wewnętrznych auditów jakości. 100,00% Karty niezgodności/spostrzeżeń, rejestr niezgodności/spostrzeżeń Rocznie. WO

Procedury

 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kalisza stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza ( z późn. zm.);
 2. "Procedura tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza
 3. „Procedura wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01)” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01),
 4. „Procedura działania korygujące i zapobiegawcze (NS-02)” stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 462/2009 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wprowadzenia procedury działania korygujące i zapobiegawcze (NS-02),
 5. „Procedura nadzorowania niezgodności i usługi niezgodnej (NS-03)” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 460/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury nadzorowania niezgodności i usługi niezgodnej (NS-03),
 6. Zarządzenie nr 658/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad funkcjonowania Serwisu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością oraz tworzenia i aktualizowania w nim Kart Usług Publicznych i innej dokumentacji SISZJ (NS-04).

 7. Zarządzenie nr 497/09 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia właścicieli procesów (z późn. zm.).

Dane wejściowe

1. Wymagania normy ISO 9001.
2. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych.
3. Wymagania i oczekiwania interesantów.
4. Doświadczenie i stosowane rozwiązania w innych samorządach terytorialnych.
5. Ilość interesantów i terminowość ich obsługi.

Dane wyjściowe

1. Poziom zadowolenia interesantów z jakości usług publicznych.
2. Identyfikowane niezgodności i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych.
3. Zidentyfikowane potrzeby doskonalenie systemu zarządzania w urzędzie.
4. Zmiany organizacyjne i teleinformatyczne.

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2019-12-10 - 2020-06-05 11:48:59
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2018-12-31 - 2019-12-16 08:08:43
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2019-01-25 10:17:06
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2014-10-02 12:40:26
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 10:29:56 Przez: