Podgląd procesu

Załącznik nr PR-05 (3)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2018-12-31

Historyczny

Nadzorowanie systemu zarządzania

Kategoria procesu: Wspomagający

Właściciel procesu: Kłobucki Stefan

Komórki realizujące proces:

WO – Wydział Organizacyjny

Cel procesu

Utrzymywanie, rozwój i stałe doskonalenie sytemu zarządzania, tak aby spełniał wymagania normy ISO 9001:2008 oraz zapewniał skuteczną realizację przyjętej polityki i wynikających z niej celów.

Zadania szczegółowe

1. Przeprowadzanie auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
2. Analiza wyników auditów wewnętrznych.
3. Nadzorowanie wykonywania działań korygujących i zapobiegawczych.
4. Aktualizowanie dokumentacji nadzorowania systemu.
5. Nadzorowanie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego.
6. Organizacja szkoleń i spotkań dotyczących systemu zarządzania jakością.
7. Zapewnienie udziału Urzędu w programach benchmarkingowych i koordynacja tych działań.
8. Prowadzenie badań satysfakcji interesantów.
9. Opracowanie i realizacja procedur z zakresu nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Liczba działań korygujących/ zapobiegawczych zakończonych skutecznie w pierwszym planowanym terminie w stosunku do wszystkich zakończonych. 80,00% Karty niezgodności/spostrzeżeń, rejestr niezgodności/spostrzeżeń Rocznie. WO

Liczba skarg mieszkańców zasadnych w stosunku do wszystkich skarg, które wpłynęły do urzędu. 15,00% Rejestr skarg i wniosków. Rocznie. WO

Stopień wykonania programu wewnętrznych auditów jakości. 100,00% Karty niezgodności/spostrzeżeń, rejestr niezgodności/spostrzeżeń Rocznie. WO

Procedury

  1.  „Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kalisza” stanowiący załącznik do zarządzenia nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza ( z późn. zm.);
  2. "Procedura tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza
  3. „Procedura wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01)” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01),
  4. „Procedura działania korygujące i zapobiegawcze (NS-02)” stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 462/2009 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wprowadzenia procedury działania korygujące i zapobiegawcze (NS-02),
  5. „Procedura nadzorowania niezgodności i usługi niezgodnej (NS-03)” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 460/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury nadzorowania niezgodności i usługi niezgodnej (NS-03),
  6. Zarządzenie nr 658/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad funkcjonowania Serwisu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością oraz tworzenia i aktualizowania w nim Kart Usług Publicznych i innej dokumentacji SISZJ (NS-04).

  7. Zarządzenie nr 497/09 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia właścicieli procesów (z późn. zm.).

Dane wejściowe

1. Wymagania normy ISO 9001.
2. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych.
3. Wymagania i oczekiwania interesantów.
4. Doświadczenie i stosowane rozwiązania w innych samorządach terytorialnych.
5. Ilość interesantów i terminowość ich obsługi.

Dane wyjściowe

1. Poziom zadowolenia interesantów z jakości usług publicznych.
2. Identyfikowane niezgodności i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych.
3. Zidentyfikowane potrzeby doskonalenie systemu zarządzania w urzędzie.
4. Zmiany organizacyjne i teleinformatyczne.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-21 02:10:01 Przez: