Podgląd procesu

Załącznik nr PR-21 (4)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2015-10-08

Historyczny

Zarządzanie sportem i turystyką

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Bogaczyk Urszula

Komórki realizujące proces:

WKST – Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Cel procesu

 • Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzór nad stowarzyszeniami sportowymi i klubami sportowymi.
 • Kreowanie i uatrakcyjnienie różnorodnej oferty turystycznej.
 • Wzmocnienie infrastruktury turystycznej Miasta.
 • Odbudowa zasobów turystycznych Miasta.
 • Budowa przejrzystego systemu wizualizacji informacji turystycznej.

Zadania szczegółowe


 1. Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu i turystyki.
 2. Współdziałanie z jednostkami samorządowymi, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi w sprawach związanych z upowszechnianiem i rozwojem sportu i turystyki.
 3. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń i klubów sportowych.
 5. Koordynacja przygotowania i nadzór nad realizacją rocznego kalendarza imprez sportowych i turystycznych.
 6. Prowadzenie postępowania w sprawie nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, a także wnioskowanie o resortowe odznaczenia za osiągnięcia w dziedzinie sportu i popularyzacji turystyki.
 7. Kontrola prawidłowości wykorzystania miejskiej bazy sportowej;
 8. Prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem pól biwakowych, prowadzeniem ewidencji pól biwakowych i usług hotelarskich prowadzonych w innych obiektach niż hotelarskie oraz kontrola tych usług w zakresie określonym przepisami prawa.
 9. Inicjowanie inwestycji dotyczących rozbudowy bazy sportowej miasta.
 10. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem imprez masowych.


Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
 Wydatki na sport w przeliczeniu na mieszkańca  

126,80

 

Budżet Kalisza

 

Rocznie

 

WKST

 

Długość ścieżek rowerowych w kilometrach

 

37,164

 

Dane Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu

Rocznie

 

WKST

 
 

Długość szlaków turystycznych w kilometrach

 

21,2

 

Dane Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kaliszu

Rocznie

 

WKST

 

Procedury

 

 1. Karty Usług Publicznych: WKST-01, WKST-06, WKST-07, WKST-08, WKST-09, WKST-10, WKST-11, WKST-12, WKST-013, WKST-14, WKST-15.
 2. Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Kalisza.

Dane wejściowe

 1. Zgłoszenie obiektu do ewidencji.
 2. Wniosek o wpis do ewidencji.
 3. Wniosek na imprezę masową.
 4. Wnioski o nagrody.
 5. Wnioski o dotacje.

Dane wyjściowe

 
 1. Ewidencja pól biwakowych i obiektów prowadzących usługi hotelarskie innych niż hotele.
 2. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych.
 3. Decyzje w sprawie imprez masowych.
 4. Przyznane nagrody.
 5. Przyznane dotacje.
 6. Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działaności gospodarczej.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-21 02:36:18 Przez: