Podgląd procesu

Załącznik nr PR-13 (9)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2018-03-01

Historyczny

Ochrona środowiska

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Czyżak Kościelak Kamila

Komórki realizujące proces:

WGOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel procesu

Ochrona zasobów naturalnych.

Zadania szczegółowe

1.Reglamentacja korzystania ze środowiska.
2.Stworzenie warunków do selektywnego zbierania i odbioru odpadów komunalnych.
3.Ochrona i nadzorowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej.
4.Ochrona kompleksów leśnych.
5.Edukacja ekologiczna.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
 

Powierzchnia terenów zieleni miejskiej (ha).

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej  

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

Rocznie
WGOŚ
 

Powierzchnia gruntów leśnych (ha).

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

 
Rocznie WGOŚ
 

Ilość nasadzonych drzew na terenie zieleni miejskiej (będących w posiadaniu Miasta Kalisza) w danym roku.

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej

 
 

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

RocznieWGOŚ
 

Ilość nasadzonych krzewów na terenach zieleni miejskiej (będących w posiadaniu Miasta Kalisza) w danym roku.

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej  

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

RocznieWGOŚ
 

Ubytki (odpowiednio drzew i krzewów) na terenach zieleni miejskiej (będących w posiadaniu Miasta Kalisza) w danym roku.

 

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej

 

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji tut. wydziału.

RocznieWGOŚ
 

Ilość zebranych i unieszkodliwionych przeterminowanych lekarstw pochodzących od mieszkańców.

 

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych.

Dane będące w dyspozycji tut. Wydziału.
RocznieWGOŚ

Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych od mieszkańców (przy pomocy Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych).

 
 

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych.

 

Dane będące w dyspozycji tut. Wydziału.

RocznieWGOŚ
 

Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej.

Ochrona środowiska gruntowo - wodnego.
 

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych

RocznieWGOŚ
 

Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny.

Ochrona środowiska gruntowo - wodnego.  

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych

RocznieWGOŚ
 

Liczba mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków.

Ochrona środowiska gruntowo - wodnego.  

Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych

RocznieWGOŚ
Ilość usuniętego azbestu i wyrobów zawierających azbest (Mg) Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych.  Dane będące w dyspozycji Wydziału Rocznie WGOŚ
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%) Ochrona środowiska przed odpadami  Dane będące w dyspozycji Wydziału Rocznie WGOŚ
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%) Ochrona środowiska przed odpadami  Dane będące w dyspozycji Wydziału Rocznie WGOŚ

Procedury

WGOŚ-01, WGOŚ-03, WGOŚ-05, WGOŚ-06, WGOŚ-07, WGOŚ-08, WGOŚ-09, WGOŚ-10, WGOŚ-11, WGOŚ-14, WGOŚ-15, WGOŚ-16, WGOŚ-18, WGOŚ-19, WGOŚ-20, WGOŚ-21.

Dane wejściowe

1.Wymagania unijne i krajowe w zakresie ochrony środowiska.
2.Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami.
3.Raporty/informacje o stanie środowiska, w szczególności przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, na podstawie prowadzonego monitoringu poszczególnych komponentów środowiska.
4.Wnioski, opinie interesantów, radnych, organizacji, jednostek miasta.

Dane wyjściowe

1.Stan parków, zadrzewień, zakrzewień w mieście.
2.Raporty/informacje o stanie środowiska, w szczególności przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie prowadzonego monitoringu poszczególnych komponentów środowiska.
3.Wydane decyzje.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2023-10-03 03:37:11 Przez: