Uzyskanie karty parkingowej przez osobę niepełnosprawną.Szczegóły karty

WSSM-08 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2012-11-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie karty parkingowej przez osobę niepełnosprawną.
Skasowany

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Piotrowska Honorata

Osoba Nadzorująca: Rogoziński Tomasz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie karty parkingowej wg obowiązującego wzoru,

Załączniki:

 • jedno, aktualne zdjęcie wnioskodawcy,
 • dowód wpłaty za wydanie karty parkingowej,

Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • dowód osobisty osoby reprezentującej osobę niepełnosprawną, jeżeli wniosek będzie składać i odbierać kartę parkingową inna osoba niż osoba uprawniona do uzyskania karty ( w przypadku posiadania upoważnienia lub pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez sąd ) również dowód osobisty osoby niepełnosprawnej
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Kaliszu na pobyt stały lub czasowy, bądź inny dokument mówiący o miejscu pobytu w Kaliszu ( wymagane, gdy osoba ubiegająca się o kartę nie posiada dowodu osobistego lub gdy brak w nim odpowiedniego wpisu ),

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejsce załatwienia sprawy


Złożenie wniosku
Biuro Obsługi Interesantów
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter, stanowisko 24 – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku,
 • najczęściej, w przypadku osobistego stawienia się wnioskodawcy, karta parkingowa wydawana jest od razu po złożeniu kompletnego wniosku,
 • w razie konieczności udania się pracownika Urzędu do miejsca zamieszkania wnioskodawcy, wyznaczany jest termin nie dłuższy niż 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy


a) wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
b) karta odbierana jest osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę reprezentującą osobę niepełnosprawną

Opłaty

 • opłata w wysokości 25 zł.,
 • opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście B, parter. Kasa czynna jest w godzinach pracy Biura Obsługi Interesanta.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

 • opłatę w kasie Urzędu Miejskiego należy uiścić dopiero po stwierdzeniu przez pracownika Urzędu, iż posiadane orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do otrzymania karty parkingowej,
 • Kartę parkingową osoba otrzymuje na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego,
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 062 504 97 47; adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • przypadku zagubienia karty parkingowej posiadacz zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zagubieniu karty wg wzoru,

Podstawa prawna

 1. Art. 8 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
 2. Art. 6b ust. 3 pkt.9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. z 2004r. Nr.67, poz.616),
 4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U . z 2002r. Nr 170, poz.1393 z późn. zm.)

Załączniki


Skasowany

Dodany dnia: 2012-11-20 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-08-18 11:39:04 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-12-08 02:44:23 Przez: Gość