Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Wpis do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi. Wykreślenie z rejestru gatunków dziekiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi.Szczegóły karty

WSRK-10 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-07-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Wpis do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi. Wykreślenie z rejestru gatunków dziekiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Woźniak Iwona

Osoba Nadzorująca: Goździńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek sporządzony wg wzoru

Załączniki:

W przypadku wpisu do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie
handlu nimi

 • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo
 • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 • dokument wystawiony przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju.

(oryginały albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32lub wniosek w zakresie uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. środowiska i ochrony przyrody, pokój nr 29, tel. 62 7654 411.
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 62 7654 406 lub 7654405

Termin

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy – wydanie decyzji
 • Do 7 dni - zaświadczenie potwierdzające wpisanie do rejestru

Sposób załatwienia sprawy


Decyzja.
Zaświadczenie.

Opłaty

Brak – w przypadku zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
Wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów jest ustalana w decyzji za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o ochronie przyrody, gdy nie pobiera się ww. opłat ( art. 86 powołanej ustawy).

26 zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpisanie do rejestru
Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Główny Rynek 20 ( na parterze) lub przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze).

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew lub krzewów w:
a) lasach
b) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
c) na plantacjach drzew lub krzewów;
d) których wiek nie przekracza 10 lat;
e) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
f) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między
linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.
g) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.
h) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
i) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów występuje posiadacz nieruchomości, a w przypadku gdy nie jest on właścicielem to dołącza do wniosku zgodę właściciela.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów zawierający:

 • imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt własności, umowa dzierżawy)
 • nazwa gatunku drzewa lub krzewu
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości może być sporządzony również samodzielnie przez interesanta.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 – 411.

Podstawa prawna

art 64, art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew ( Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. poz.958)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-07-10 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2015-09-02 13:49:21 Przez: Goździńska Anna
Generowany dnia: 2021-12-07 22:01:22 Przez: Gość