UZYSKANIE INFORMACJI ADRESOWEJSzczegóły karty

WSO-43 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-06-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE INFORMACJI ADRESOWEJ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek, Kubacka Violetta

Osoba Nadzorująca: Łakomiak Maria

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności - formularz
 2. Załączniki :
  • a. dokument pozwalający na stwierdzenie interesu prawnego lub faktycznego, osoby, jednostki organizacyjnej, ubiegającej się o udzielenie informacji
  • b. dowód wpłaty.
 3. Do wglądu : dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 – Meldunki,
tel. : 62 5049741, 5049773

Termin

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - ( jednak zazwyczaj sprawy są załatwiane w ciągu 14 dni )

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek
  • osobiście
  • listownie
 2. Odbierz informację
  • osobiście
  • listownie

Opłaty

31 zł – za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym – opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr mBank S.A. 56 1140 1993 0000 5502 3500 1003

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udzieleniem informacji adresowej można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049741, 5049773
mail : el-wso@um.kalisz.pl
fax :62 5049745

Podstawa prawna

 1. art. 45- 56 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U.2015 poz. 388 tekst jednolity )
 2. § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ( Dz.U z dnia 19 września 2011 r nr. 195 poz 1153 ).
 3. § 1-2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców,rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wskazaniu interesu faktycznego( Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1450. )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-06-05 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2015-07-21 12:05:45 Przez: Łakomiak Maria
Generowany dnia: 2021-12-01 04:07:03 Przez: Gość