Uzyskanie dotacji przez kaliskie kluby sportowe w trybie uchwały Nr XI.147.2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594).Szczegóły karty

WKST-14 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-01-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie dotacji przez kaliskie kluby sportowe w trybie uchwały Nr XI.147.2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594).
Historyczny

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Sobańska Sabina

Osoba Nadzorująca: Ścisła Marzena

Wymagane dokumenty

 1. Oferta - Wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały) zawierający dane wnioskodawcy, dane merytoryczne dotyczące realizacji zadania z zakresu sportu, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne informacje dotyczące zadania.
 2. Załączniki wskazane w druku wniosku oraz w ogłoszeniu konkursowym Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym przyjmowane są
w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a.

Termin

 1. Pierwszy konkurs (wg ogłoszenia) po przyjęciu przez Radę Miejską Kalisza i RIO projektu budżetu na dany rok budżetowy, w którym realizowane jest zadanie.
 2. Ewentualne następne konkursy w miarę potrzeb i posiadanych możliwości budżetowych.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Ogłoszenie przez Prezydenta Miasta Kalisza konkursu ofert z określeniem w szczególności: rodzaju zadania, miejsca i terminu jego realizacji oraz kryteriów przyznawania dotacji.
 2. Zamieszczenie ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej Miasta, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń UM.
 3. Powołanie przez Prezydenta Miasta Kalisza Komisji Konkursowej.
 4. Ocena wniosków – ofert przez Komisję Konkursową, wytypowanie klubów i zadań wraz z propozycją przyznania dotacji.
 5. Przedstawienie Prezydentowi Miasta Kalisza wykazu ofert złożonych przez kluby sportowe wraz z proponowaną przez Komisję wysokością dotacji z budżetu na dany rok budżetowy.
 6. Wybór ofert i ustalenie dotacji przez Prezydenta Miasta.
 7. Przedstawienie Komunikatu z rozstrzygnięcia konkursu ofert na stronie internetowej Miasta Kalisza, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego będącego jednocześnie odpowiedzią na złożone wnioski.
 8. W przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej, weryfikacja kosztorysów i harmonogramów realizacji zadań przez oferentów.
 9. Zawarcie umów z klubami sportowymi, którym dotacja została przyznana.
 10. Rozliczanie dotacji poprzez złożenie sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od rozstrzygnięcia dotyczącego przyznanych dotacji nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
ul. Kościuszki 1a., tel. 62 50-49-706, 62 50-49-701, e – mail: ssobanska@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2013-01-28 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2015-07-09 12:24:27 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2021-03-03 04:45:08 Przez: Gość