Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.Szczegóły karty

WGM-06 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Wojterska Marzena

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodny z drukiem WGM- 06-01 albo WGM 06-02 albo WGM 06-03
  W przypadku współużytkowania wieczystego wniosek powinien zawierać określone w druku WGM 06-01 albo WGM 06-02 albo WGM 06-03 dane i podpisy współużytkowników wieczystych, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę
  w przypadku gdy reprezentujesz osobę występującą o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
 2. Załączniki:
  • potwierdzenie dowodu wpłaty opłaty skarbowej od wniosku,
  • w przypadku, gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa  

  Ponadto prosi się o załączenie:

  • oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej czy w budynku znajdują się lokale użytkowe lub garaże,
  • w przypadku nabycia użytkowania wieczystego z mocy prawa postanowienie o zasiedzeniu, dziedziczeniu (lub akt poświadczenia dziedziczenia), decyzję o uwłaszczeniu
  • w przypadku ubiegania się o bonifikatę od opłaty za przekształcenie osób prowadzących działalność gospodarczą - wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

  W przypadku nieruchomości niezabudowanych Miasta Kalisza przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub pod garaże

  • wypis z planu zagospodarowania Miasta Kalisza albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości (można uzyskać w Wydziale Budownictwa Urbanistyki i Architektury Ratusz II piętro, pok. 42),

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:

 1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta - piętro III, pokój 66a telefon 62 5049712
 2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa -parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Termin

Z uwagi na konieczność zlecenia wykonania wyceny nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty oraz – w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa – uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - termin wydania decyzji od 3 do 6 miesięcy.

Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij druk WGM 06-01 albo WGM 06-02 albo WGM 06-03 lub sporządź samodzielnie pismo zawierające wszystkie informacje określone w druku WGM –06-01 albo WGM 06-02 albo WGM 06-03
 2. Uzyskaj wyżej wymienione dokumenty
 3. Sporządź i podpisz oświadczenie czy w budynku znajdują się lokale użytkowe lub garaże.
 4. Jeżeli wniosek dotyczy nieruchomości niezabudowanej uzyskaj w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury wypis z planu zagospodarowania Miasta Kalisza albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.
 5. Uiść opłatę skarbową i przynieś lub przyślij pocztą wszystkie dokumenty do Urzędu.
 6. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem o podjętych czynnościach w sprawie.
 7. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o przekształceniu bądź odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa odwołanie składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust.3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz.651 ze zm). Opłatę tę ustala się w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Opłata za przekształcenie stanowi różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu.

W odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5.12.1990r. oraz ich następcom prawnym udziela na ich wniosek bonifikaty od opłaty w wysokości 50%. Pozostałym osobom fizycznym i prawnym może zostać udzielona bonifikata od opłaty za zgodą wojewody wydaną w formie zarządzenia.

W odniesieniu do nieruchomości Miasta Kalisza zgodnie Uchwałą Nr LI /699/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( z poźn zm) udziela się bonifikaty w wysokości 91% w przypadku nieruchomości zabudowanych albo przeznaczonych na cele mieszkaniowe i 51 % w przypadku nieruchomości zabudowanych garażami oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Jeżeli osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż te które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty zobowiązana jest do zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej i zbycia na rzecz członków oraz właścicieli lokali w spółdzielni mieszkaniowej.

Osoba bliska – należy przez to rozumieć zstępnych wstępnych rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę która pozostaje ze zbywcą faktycznie w wspólnym pożyciu.

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o przekształceniu bądź odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ostateczna decyzja o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012, poz. 83)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z póź.zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn.zm)
 6. Uchwała Nr LI /699/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. z w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( z późn. zm).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-04-03 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2015-07-13 08:37:24 Przez: Gmerek Barbara
Generowany dnia: 2023-10-03 05:07:01 Przez: Gość