UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Szczegóły karty

WE-09 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-12-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Historyczny

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Szajdzińska Eufemia

Osoba Nadzorująca: Witczak Mariusz

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Kalisz (plik do pobrania - WE-09-01), który winien zawierać:
  • nazwę szkoły/placówki,
  • typ szkoły/placówki i zakres działalności,
  • miejsce prowadzenia szkoły/placówki (adres, telefon),
  • oznaczenie osoby prowadzącej szkołę/placówkę (adres, telefon),
  • data rozpoczęcia działalności.
 • Załączniki do wniosku:
  • statut szkoły/placówki opracowany zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy o systemie oświaty,
  • lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,
  • dokument informujący o dysponowaniu lokalem (umowa najmu, użyczenia budynku na potrzeby szkoły/placówki wraz z określoną liczbą i przeznaczeniem wynajmowanych pomieszczeń, akt własności),
  • decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych-tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole lub placówce publicznej,
  • opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego-tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole lub placówce publicznej,
  • opinia Komendy Straży Pożarnej-tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole lub placówce publicznej,
  • dla osoby fizycznej-kopia dowodu tożsamości (oryginał do wglądu) dla osoby prawnej wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),
 • W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:
  • wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
  • pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  • zobowiązanie do przestrzegania wymogów zawartych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu
ul. T. Kościuszki 1A, I piętro pokój Nr 112,
tel. 0-62-50 49 733.

Termin

Do 30 dni od złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Kalisz, decyzja administracyjna w sprawie nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza. Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój 109.

Informacje dodatkowe

 • Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w drodze decyzji i jest równoznaczny z likwidacją szkoły lub placówki niepublicznej w przypadku:
  • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną prowadzenia działalności oświatowej,
  • stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki niepublicznej jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami i statutem,
  • stwierdzenia w przypadku niepublicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, że niewypełnione są zobowiązania, o których mowa w art. 82, ust. 2, pkt 6 ustawy o systemie oświaty, jeżeli osoba prowadząca szkołę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu prowadzącego nadzór pedagogiczny,
  • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
  • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę niepubliczną przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Dodatkowe informacje: e-mail: eszajdzinska@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Poz. Nr 7 z dnia 3 stycznia 2012r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-12-08 Przez: Szajdzińska Eufemia
Akceptowany dnia: 2016-04-25 14:39:13 Przez: Witczak Mariusz
Generowany dnia: 2023-10-03 05:07:35 Przez: Gość