SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ O ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCHSzczegóły karty

WSSM-16 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-11-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ O ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCH
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Łukowska Krystyna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • zawiadomienie o zgromadzeniu należy złożyć nie później niż 3 dni a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia,
 • zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
  • imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie i adres przewodniczącego zgromadzenia,
  • cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
  • miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
  • określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy,
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Miejsce załatwienia sprawy


Złożenie wniosku
Urząd Miejski w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście A, I piętro,
pokój nr 120- Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 765 44 48

Termin

 • Zawiadomienie zawierające wszystkie wymagane dane należy złożyć nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
 • decyzja odmowna doręczana jest organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Sposób załatwienia sprawy

 • zawiadomienie składane jest w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
 • po złożeniu zawiadomienia o organizowaniu zgromadzenia publicznego oraz pozytywnej decyzji Prezydent Miasta Kalisza kieruje pismo do Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Kaliszu o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania zgromadzenia,
 • pismo informujące o zgromadzeniu przekazywane jest także do wiadomości wnioskodawcy,
 • organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator. Przewodniczący zgromadzenia zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu podczas trwania zgromadzenia.
 • w przypadku braku zgody na zorganizowanie zgromadzenia publicznego wydawana jest decyzja o zakazie.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji negatywnej należy złożyć w terminie 3 dni od dnia odebrania powyższej decyzji do Wojewody Wielkopolskiego
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

 • w przypadku zgromadzeń, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania dodatkowego zezwolenia na jej przeprowadzenie wydanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 062 765 44 48; adres email: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 397,
 • art. 65 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 2003r.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-11-14 Przez: Łukowska Krystyna
Akceptowany dnia: 2015-07-07 15:05:09 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-12-08 02:39:32 Przez: Gość