Złożenie skargi.Szczegóły karty

WO-03 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-06-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Złożenie skargi.
Historyczny

Wydział: Wydział Organizacyjny

Proces: Nadzorowanie systemu zarządzania

Właściciel: Cieślak Piotr, Pługowski Marcin, Tomczyk Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Kłobucki Stefan

Wymagane dokumenty

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Miejsce załatwienia sprawy

Skargi w formie pisemnej można składać:
w Biurze Obsługi Interesanta – przyjmowanie i wydawanie korespondencji
ul. T. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
w sekretariacie Prezydenta Miasta Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Szczegółowe informacje
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym,
Główny Rynek 20 II piętro, pokój 51,
tel. : 62 7654341, e-mail: wo@um.kalisz.pl

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca.
Jeżeli odpowiedź w tym terminie nie jest możliwa, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie odpowiedzi.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wniesienie skargi.
 2. Pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 • O tym, czy pismo jest skargą, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna;
 • Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą;
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
  - Rady Miejskiej Kalisza – jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa;
  - Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w zakresie spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – jest wojewoda lub organ wyższego rzędu , w pozostalym zakresie Rada Miejska Kalisza,
  - pracowników Urzędu – Prezydent;
  - pracowników jednostek organizacyjnych Miasta – kierownicy tych komórek.

Podstawa prawna

 • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-06-27 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2015-07-06 07:19:16 Przez: Kłobucki Stefan
Generowany dnia: 2020-08-08 15:31:25 Przez: Gość