Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Szczegóły karty

WO-02 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-01-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Historyczny

Wydział: Wydział Organizacyjny

Proces: Nadzorowanie systemu zarządzania

Właściciel: Cieślak Piotr, Pługowski Marcin, Tomczyk Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Kłobucki Stefan

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – zgodnie ze wzorem WO-02-01 -
wniosek składa się w określonych sytuacjach (patrz informacje dodatkowe).

Miejsce załatwienia sprawy

Wszystkie komórki organizacyjne
Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a, Al. Wolności4, ul. Poznańska 183-185 62-800 Kalisz,
szczegółowe informacje:
II piętro, pokój nr 51
tel. : +48 62 7654340, 7654341, 7654356.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli odpowiedź w tym terminie nie jest możliwa, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Upewnij się, że interesująca Cię informacja nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kalisz.pl) lub zadzwoń albo przyjdź do Urzędu i zadaj pytanie w interesującej Cię sprawie.
  2. Jeżeli informacji nie można uzyskać niezwłocznie, złóż wniosek.
  3. Odpowiedzi udzielimy w sposób i w formie określonym we wniosku, chyba że nie dysponujemy niezbędnymi środkami technicznymi. W takiej sytuacji pisemnie powiadomimy Cię o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskażemy, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia nie złożysz wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

Opłaty

W zależności od kosztów jakie trzeba ponieść żeby informację udostępnić.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Częstochowska 12), za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Informacje dodatkowe

  • Głównym kanałem udostępnienia informacji publicznych jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu (www.bip.kalisz.pl).
  • Na wniosek udostępnienia się jedynie takie informacje, których nie zawiera Biuletyn lub, których nie da się udostępnić niezwłocznie.
  • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
  • Szczególne zasady dotyczące udostępnienia informacji publicznej dotyczącej dokumentów z Sesji Rady Miejskiej lub posiedzeń komisji Rady reguluje Statut Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014r. , poz. 782 z późn. zm.);
  • Rozdział XIII Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r. poz. 3324).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-01-21 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2015-06-29 11:59:50 Przez: Kłobucki Stefan
Generowany dnia: 2023-12-08 02:06:23 Przez: Gość