Zgłoszenie kandydatów na ławnikówSzczegóły karty

KRM-001 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-08-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłoszenie kandydatów na ławników

Wydział: Kancelaria Rady Miasta

Proces: Obsługa administracyjna Urzędu

Właściciel: Pastuszak Elżbieta

Osoba Nadzorująca: Wawrzyniak Katarzyna

Wymagane dokumenty

 
 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wg obowiązującego wzoru, dostępna:

  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej:
   - w Poradniku Interesanta,
   - na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://www.ms.gov.pl.

 2. Jeśli ławnik zgłoszony jest przez obywateli dołącza się listę co najmniej 50 osób zamieszkujących na stałe w Kaliszu, zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis, sporządzoną samodzielnie lub wg ustalonego wzoru, dostępną:

  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej w Poradniku Interesanta.
 3. Jeśli ławnik zgłoszony jest przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa** dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego*, wniosek wg obowiązującego wzoru, dostępny:
  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej:
   - w Poradniku Interesanta,
   - na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://www.ms.gov.pl.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe* sporządzone samodzielnie przez kandydata na ławnika lub wg ustalonego wzoru, dostępne:
  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej w Poradniku Interesanta.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona* sporządzone samodzielnie przez kandydata na ławnika lub wg ustalonego wzoru, dostępne:
  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej w Poradniku Interesanta.

 7. 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia*, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

* Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

** Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.

Miejsce załatwienia sprawy

Kancelaria Rady Miasta
Villa Calisia, Al. Wolności 4, 62-800 Kalisz

I piętro,
tel.: +48 62 765-43-48, +48 62 765-43-49, +48 62 765-43-50, +48 62 765-43-82

fax.: +48 62 504-97-14

Termin

 1. Zgłoszenie kandydatów na ławników przez podmioty uprawnione w terminie nieprzekraczalnym do 30 czerwca 2019 r. (więcej w dodatkowych informacjach).
 2. Wybór ławników przez Radę Miasta Kalisza do 31 października 2019 r.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenie kandydatów przez podmioty uprawnione.
 2. Sprawdzenie wniosków pod względem formalno-prawnym.
 3. Zasięgnięcie od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach.
 4. Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza o kandydatach.
 5. Wybór ławników przez Radę Miasta Kalisza.

Opłaty

Za zgłoszenie kandydata – brak.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego i zaświadczenie lekarskie według określonych przepisów (więcej w dodatkowych informacjach).

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

 1. Ławnikiem wybranym przez Radę Miasta Kalisza do Sądu Okręgowego lub Rejonowego w Kaliszu może zostać osoba, która:
  -
  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  - jest nieskazitelnego charakteru,
  - ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
  - jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Kaliszu co najmniej od roku,
  - jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  - posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 2. Ławnikami nie mogą być:
  -
  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  - osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  - funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  -
  adwokaci, radcy prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy,
  - duchowni,
  -
  żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej,
  - radni gminy, powiatu i województwa.
  * Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 3. Kandydatów na ławników mogą zgłosić:
  -
  prezesi właściwych sądów,
  - stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  - co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Kaliszu (uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście).
  Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu – 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
 4. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 5. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 6. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Załączniki

Dodany dnia: 2019-08-14 Przez: Pastuszak Elżbieta
Akceptowany dnia: 2019-08-14 06:08:51 Przez: Wawrzyniak Katarzyna
Generowany dnia: 2019-09-17 20:07:13 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-06-10 - 2019-08-14 06:08:51
  Przez: Wawrzyniak Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2016-07-01 - 2019-06-10 13:00:13
  Przez: Wawrzyniak Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2015-06-01 - 2016-07-01 14:44:59
  Przez: Wawrzyniak Katarzyna
  Poprzednia wersja