Zgłoszenie kandydatów na ławnikówSzczegóły karty

KRM-001 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłoszenie kandydatów na ławników

Wydział: Kancelaria Rady Miasta

Proces: Obsługa administracyjna Urzędu

Właściciel: Pastuszak Elżbieta

Osoba Nadzorująca: Wawrzyniak Katarzyna

Wymagane dokumenty

 
 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wg obowiązującego wzoru, dostępna:

  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej:
   - w Poradniku Interesanta,
   - na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://www.ms.gov.pl.

 2. Jeśli ławnik zgłoszony jest przez obywateli dołącza się listę co najmniej 50 osób zamieszkujących na stałe w Kaliszu, zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis, sporządzoną samodzielnie lub wg ustalonego wzoru, dostępną:

  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej w Poradniku Interesanta.
 3. Jeśli ławnik zgłoszony jest przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa** dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego*, wniosek wg obowiązującego wzoru, dostępny:
  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej:
   - w Poradniku Interesanta,
   - na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://www.ms.gov.pl.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe* sporządzone samodzielnie przez kandydata na ławnika lub wg ustalonego wzoru, dostępne:
  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej w Poradniku Interesanta.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona* sporządzone samodzielnie przez kandydata na ławnika lub wg ustalonego wzoru, dostępne:
  • w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),
  • w formie elektronicznej w Poradniku Interesanta.

 7. 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia*, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

* Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

** Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.

Miejsce załatwienia sprawy

Kancelaria Rady Miasta
Villa Calisia, Al. Wolności 4, 62-800 Kalisz

I piętro,
tel.: +48 62 765-43-48, +48 62 765-43-49, +48 62 765-43-50, +48 62 765-43-82

fax.: +48 62 504-97-14

Termin

 1. Zgłoszenie kandydatów na ławników przez podmioty uprawnione w terminie nieprzekraczalnym do 30 czerwca 2023 r. (więcej w dodatkowych informacjach).
 2. Wybór ławników przez Radę Miasta Kalisza do 31 października 2023 r.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenie kandydatów przez podmioty uprawnione.
 2. Sprawdzenie wniosków pod względem formalno-prawnym.
 3. Zasięgnięcie od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach.
 4. Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza o kandydatach.
 5. Wybór ławników przez Radę Miasta Kalisza.

Opłaty

Za zgłoszenie kandydata – brak.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego i zaświadczenie lekarskie według określonych przepisów (więcej w dodatkowych informacjach).

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

 1. Ławnikiem wybranym przez Radę Miasta Kalisza do Sądu Okręgowego lub Rejonowego w Kaliszu może zostać osoba, która:
  -
  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  - jest nieskazitelnego charakteru,
  - ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
  - jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Kaliszu co najmniej od roku,
  - jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  - posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 2. Ławnikami nie mogą być:
  -
  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  - osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  - funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  -
  adwokaci, radcy prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy,
  - duchowni,
  -
  żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej,
  - radni gminy, powiatu i województwa.
  * Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 3. Kandydatów na ławników mogą zgłosić:
  -
  prezesi właściwych sądów,
  - stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  - co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Kaliszu (uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście).
  Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu – 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
 4. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 5. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 6. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Kalisza Pani/Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o dostępie do informacji publicznej). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 ze zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-05-17 Przez: Pastuszak Elżbieta
Akceptowany dnia: 2023-05-17 13:14:01 Przez: Wawrzyniak Katarzyna
Generowany dnia: 2023-06-10 01:28:10 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-09-29 - 2023-05-17 13:14:01
  Przez: Wawrzyniak Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-09-24 - 2021-09-29 07:15:19
  Przez: Wawrzyniak Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-08-14 - 2021-09-24 09:58:11
  Przez: Wawrzyniak Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-06-10 - 2019-08-14 06:08:51
  Przez: Wawrzyniak Katarzyna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-07-01 - 2019-06-10 13:00:13
  Przez: Wawrzyniak Katarzyna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-06-01 - 2016-07-01 14:44:59
  Przez: Wawrzyniak Katarzyna
  Poprzednia wersja