Sprostowanie aktów stanu cywilnego.Szczegóły karty

USC-13 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-03-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Sprostowanie aktów stanu cywilnego.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Stasiak Teresa

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) - druk do pobrania w urzędzie
  2. dowód wpłaty opłaty skarbowej (39zł,-)
  3. dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
parter – stanowisko nr 6 i 7 – Wypisy z aktów stanu cywilnego
tel. : 62 5049782, 62 5049743, 62 5049789, 62 5049783

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych w oparciu o akty stanu cywilnego (np.aktu urodzenia lub małżeństwa) sprostowanie błędnego aktu nastąpić może po przeniesieniu konkretnych aktów stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez interesanta.

Kierownik usc, po dokonaniu sprostowania danego aktu, wydaje - w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą -

odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Sposób załatwienia sprawy

  1. interesant składa wniosek o sprostowanie aktu
  2. urzędnik sprawdza tożsamość wnioskodawcy oraz dostępność niezbędnych aktów w Systemie Rejestrów Państwowych (Bazie Usług Stanu Cywilnego)
  3. kierownik usc przenosi konkretny akt lub występuje do właściwego usc o jego przeniesienie do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych
  4. kierownik (z-ca kierownika) dokonuje sprostowania błędnych danych zawartych w akcie
  5. wnioskodawca w umówionym terminie odbiera w tut. urzędzie odpis zupełny aktu - potwierdzając zgodność i prawidłowość danych.

Opłaty

39 zł,-  wydanie odpisu zupełnego sprostowanego aktu

Opłata uiszczana jest w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia odpisu zupełnego

a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego składa się do kierownika usc, który go sporządził.

W aktach stanu cywilnego można sprostować tylko oczywisty błąd pisarski.

Sprostowaniu podlega akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze

i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Sprostowania dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

Wnioskując o sprostowanie na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub reprodukcję tych materiałów.


Wszelkich informacji dotyczących sprostowania aktów stanu cywilnego można uzyskać
pod numerem telefonu 62 5049782, 62 5049789, 62 5049783.
mail - usc@um.kalisz.pl
fax - 62 5049797

Podstawa prawna

  1. art.22, art.35, art.36 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.  2014r. poz.1741 ze zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-03-02 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-05-25 10:07:13 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2022-08-19 04:50:25 Przez: Gość