Rejestracja zgonów.Szczegóły karty

USC-10 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-03-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestracja zgonów.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Walczak Anna

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza lub inną osobę do tego uprawnioną - oryginał
 2. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej oraz osoby zgłaszającej zgon) – do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 41 – Rejestracja Zgonów
tel. : 62 5049749

Termin

Akt zgonu sporządza się w dniu w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Odpis skrócony aktu zgonu / 1 nieodpłatny egzemplarz / wydawany jest w dniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej to zdarzenie.

Jeżeli zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji, osobie zgłaszającej zgon wydane zostaną z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Sposób załatwienia sprawy

 1. sporządzenie protokołu zgłoszenia zgonu
 2. przeniesienie niezbędnych aktów stanu cywilnego (np. urodzenia, małżeństwa) lub wystąpienie do konkretnego usc o przeniesienie tych aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)
 3. weryfikacja danych osobowych
 4. sprawdzenie poprawności danych umieszczonych w protokole
 5. podpisanie protokołu przez osobę zgłaszającą i kierownika lub z-cę kierownika usc
 6. sporządzenie  aktu zgonu.                                                                                                                              Kierownik usc rejestrujący zgon dokonuje również wymeldowania osoby zmarłej z miejsca stałego zameldowania oraz sporządza przypisek o zgonie w akcie urodzenia oraz akcie małżeństwa osoby zmarłej.

Opłaty

Brak – w chwili rejestracji zgonu.
22zł,- wydanie dodatkowego odpisu skróconego aktu zgonu
33zł,- wydanie odpisu zupełnego aktu zgonu

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów - ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter,
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołania od decyzji składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do wojewody wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących zarejestrowania zgonu można uzyskać pod
numerem telefonu 62 5049749, 62 5049789, 62 5049783
mail: usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.22, art. 92-95 Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.  2014r. poz.1741 ze zm. )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-03-02 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-05-25 10:02:43 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-12-04 10:22:14 Przez: Gość