Organizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.Szczegóły karty

USC-09 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-05-25
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Organizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Szydłowska Henryka

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. wniosek małżonków dot. wszczęcia procedury związanej z nadaniem medali za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie
  2. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

Termin

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość jubileuszu “Złotych Godów” odbywa się po otrzymaniu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu – okolicznościowych medali.
Termin oczekiwania na medale wynosi obecnie 6-7 miesięcy od daty złożenia wniosku o ich nadanie.

Sposób załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego wysyła pisma do Jubilatów którzy zawierali związek małżeński w Kaliszu z prośbą o wypowiedzenie się odnośnie osobistego udziału w uroczystości.
Po uzyskaniu zgody na uruchomienie procedury związanej z nadaniem medali, usc przekazuje Wojewodzie Wielkopolskiemu – Delegatura w Kaliszu imienny wykaz jubilatów, w celu przygotowania wniosków o nadanie medali.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

Osoby obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego – które zawarły związek małżeński poza Kaliszem, ale posiadają stałe zameldowanie w Kaliszu – wyrażające chęć udziału w uroczystości jubileuszu, powinny

zgłosić się osobiście do tut. usc .

Ceremonia wręczenia medali przez Prezydenta Miasta Kalisza odbywa się w Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza, po uprzednim zaproszeniu Dostojnych Jubilatów.

Zaproszenia wysyłane są z ok. 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem.

Wszelkich informacji dotyczących Jubileuszu „Złotych Godów” można uzyskać pod numerem
telefonu: 62 5049789, 62 5049783
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

  1. art.19, art.31 ust.3, art.33 ust.2a Ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach ( Dz. U. 2015r. po. 475 )
  2. § 2 ust.2 i 3, § 4 ust.2, § 6 ust.2, § 8 ust.2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz. U.  2004r. Nr 277 poz.2743 ze zm. )

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-03-02 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-05-25 09:59:53 Przez: Kędzia Beata
Generowany dnia: 2023-12-04 09:57:53 Przez: Gość