Uzyskanie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny, uzyskanie świadectwa legalności pozyskania drewna.Szczegóły karty

WSRK-19 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-07-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny, uzyskanie świadectwa legalności pozyskania drewna.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Goździńska Anna

Wymagane dokumenty

1. Wniosek sporządzony przez interesanta zawierający:
- dane osobowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
- dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny.

Załączniki:

1. Wypis z rejestru gruntów,
2. Mapa ewidencyjna w skali 1:5000,
3. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (kopia).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
Ratusz ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: Ratusz I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, pokój nr 32, tel. 062 7654 410.
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, Ratusz I piętro, pokój nr 31, 34, tel. 062 7654 406 lub 7654405

Termin

1. Do miesiąca, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – do 2 miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy


1. Decyzja.
2. Dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Opłaty

10 zł - za decyzję.

  • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ratuszu ul. Główny Rynek 20 oraz przy ul.Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta w przybudówce na parterze)
  • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007.

Tryb odwoławczy


W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,Ratusz I piętro, pokój nr 32..

Informacje dodatkowe

Brak.

Podstawa prawna

  1. Art. 13 , art. 14a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)
  2. Art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267       z późn. zm.)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-07-11 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2015-05-18 12:30:04 Przez: Goździńska Anna
Generowany dnia: 2021-12-07 21:20:51 Przez: Gość