Orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodzinySzczegóły karty

WZKO-04 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-04-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Historyczny

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Bez procesu

Właściciel: Koszyczarek Ewa, Quoos Aleksander

Osoba Nadzorująca: Quoos Aleksander

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
  2. Do wniosku, dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:
    • oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;
    • ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. , poz. 330, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013r., poz. 667, z późn. zm.), lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania  bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji;
  3. Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba;
  4. Oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Kalisz ul. Kościuszki 1a
Szczegółowe informacje
IV piętro, pokój nr 403 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
tel.: 062 765 44 36 e-mail:wzkso@um.kalisz.pl

Termin

Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art 133.ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.) żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie.

Podstawa prawna

Art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 144, z późn. zm.)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-04-24 Przez: Koszyczarek Ewa
Akceptowany dnia: 2015-04-24 13:22:57 Przez: Quoos Aleksander
Generowany dnia: 2021-02-26 12:00:55 Przez: Gość