PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO, A W PRZYPADKU BRAKU PLANU NIEZALEŻNIE OD DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENUSzczegóły karty

WGK-14 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2011-05-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO, A W PRZYPADKU BRAKU PLANU NIEZALEŻNIE OD DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Piotrowska Grażyna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o podział nieruchomości ze wskazaniem konkretnego ustępu przepisu art. 95 ustawy o gn, nr ewidencyjnego działki, obrębu, położenia działki oraz celu podziału.

Załączniki:

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – oryginały,
 • odpis z księgi wieczystej lub protokół badania księgi wieczystej sporządzony przez wykonawcę pracy podziałowej – kserokopia – oryginał do wglądu, 
 • mapa zasadnicza z projektem podziału nieruchomości - ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania, 
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych / wykaz zmian gruntowych na mapie z projektem podziału nieruchomości,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Powyższe dokumenty muszą być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 70,
tel. 062 7654 386

Termin

 • W ciągu 7 dni dokumenty przekazywane są do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego celem wyrażenia stanowiska co do zgodności proponowanego podziału nieruchomości z przepisami odrębnymi, branżowymi. 
 • W ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z innymi przepisami odrębnymi.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek wraz z załącznikami przekazywany jest do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego celem uzyskania informacji o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z innymi przepisami odrębnymi. Po uzyskaniu informacji wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości będąca podstawą do ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji można składać w Urzędzie Miejskim w Kaliszu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w pok. Nr 21 lub listownie.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (teks jednolity, Dz.U. z 2004 roku, Nr 268, poz. 2663).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2011-05-28 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2015-04-21 13:01:10 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-05-29 05:12:07 Przez: Gość